Flere skadevoldere

Dersom flere skadevoldere i samvirke har gjort skaden, det foreligger ansvarsgrunnlag for alle skadevolderne og alle har tilstrekkelig årsaksevne til skaden vil det kunne pålegges felles ansvar en for alle alle for en etter skadeserstatningsloven § 5-3, slik at alle skadevoldere hefter solidarisk for skaden.

Bestemmelsen om felles ansvar slår fast at skadelidte kan forholde seg til flere skadevoldere fullt og helt for hele skaden, og er således et uttrykk for at man ved flere skadevoldere som alle er erstatningspliktige for samme skade, ikke hefter pro rata (hver for sin del av skaden), men hefter solidarisk for den fulle skaden.

Bestemmelsen forutsetter at det foreligger erstatningsplikt, slik at hver skadevolder må ha hatt tilstrekkelig årsaksevne til skade hver for seg til å gjøre skaden med det ansvarsgrunnlag som påberopes for hver enkelt.

Ǥ 5-3. (skade voldt av flere)

1. Flere som plikter å betale erstatning for samme skade, svarer en for alle og alle for en. Det samme gjelder den som plikter å betale oppreising for samme skade.

2. I hvilken utstrekning den som har betalt erstatning eller oppreising kan gjøre krav gjeldende mot andre ansvarlige, avgjøres under hensyn til ansvarsgrunnlaget og forholdene ellers».

I forarbeidene Ot.prp.nr.60 (1980-1981) (endringslov) s. 45 og 46 står følgende om bestemmelsen:

”Nr l fastslår som alminnelig regel at flere som er ansvarlig for samme skade hefter solidarisk overfor skadelidte. Det er med andre ord et fullt og felles ansvar, ikke et forholdsmessig (pro rata) og ikke et kumulativt ansvar. Dette gjelder både når skaden er voldt i fellesskap av flere og når det foreligger flere skadeårsaker som er uavhengige av hverandre. Bestemmelsen regulerer ikke ansvarets inntreden (t d om en skadeårsak må ekskluderes ut fra en hovedårsakslære), men 
 
gjelder bare ansvarsformen overfor skadelidte når et ansvarsgrunnlag foreligger. Bestemmelsen i nr 1 som er i samsvar med gjeldende lov, omfatter dels erstatning og dels oppreisning. Solidariteten gjelder imidlertid bare så langt den enkeltes ansvar rekker. Når det er flere tapsposter kan det tenkes at enkelte skadevoldere bare hefter for deler av tapet, mens andre hefter for det hele. Det blir da bare tilsvarende delvis solidaritet”.