Anonyme og kumulative feil

Den ansatte kan naturligvis også bli ansvarlig på selvstendig subjektivt grunnlag, men arbeidsgiver vil hefte for arbeidstakers handlinger, når disse er begått i arbeidsgivers tjeneste. Det er intet krav om at den som har gjort feilen kan identifiseres, slik at også såkalte anonyme feil kan føre til ansvar etter skadeserstatningsloven § 2-1, jf. lommebokdommen i Rt. 1950 s. 330.

Arbeidsgiver hefter også ved såkalte kumulative feil, dvs. om flere feil begått av én eller flere i arbeidsgivers til sammen blir klanderverdig nok, for at det foreligger skyld (culpa) samlet sett, jf. Steinrasdommen i Rt. 1959 s. 666.

Anonyme og kumulative feil er beskrevet slik i forarbeidene Ot.prp.nr.48 (1965-1966) s. 79:

«Dersom det er på det rene at det er begått en ansvarsbetingende feil fra noen av arbeidsgiverens folk, inntrer arbeidsgiverens ansvar selv om det ikke kan påvises hvem det er som har begått feilen. Tilsvarende gjelder dersom det er begått flere feil eller forsømmelser som ikke hver for seg er tilstrekkelig til å betinge ansvar, men hvor hele forholdet sett i sammenheng må anses erstatningsbetingende. Dette har man søkt å få fram bl.a. gjennom ordene ”de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten er tilsidesatt»”.