Tilbakelevering av husrommet

Når leieforholdet opphører, enten det er ved utløpet avkontrakten, ved oppsigelse, heving eller annet, skal leieren stille husrommet og eventuelt tilbehør til utleierens disposisjon, jf. husleieloven § 10-2. Husrommet skal være ryddet og rengjort og ellers i samme stand som ved overtakelse, med unntak av alminnelig slit og elde, med mindre annet er avtalt. Selv om husrommet var rotete og ikke tilfredsstillende rengjort da leietaker overtok husrommet, gir det ham ikke rett til å levere tilbake husrommet i rotete og ikke-rengjort stand om det ikke er avtalt. Hvis leietaker var misfornøyd med hvordan husrommet var rengjort, var det ved innflytting han hadde anledning til å si noe på det.

Om leietaker ikke stiller husrommet til utleiers disposisjon den dagen leieforholdet opphører, kan utleieren kreve vederlag som skal tilsvare avtalt husleie inntil husrommet stilles til utleieres disposisjon etter husleieloven § 10-3. Om husrommet er forlatt på en slik måte at leieforholdet klart må anses oppgitt, kan utleier derimot straks disponere over det igjen.

Om husrommet er i dårligere stand enn avtalt vil utleier etter vanlige erstatningsrettslige regler ha krav på å få dekket nødvendige utgifter til utbedring såfremt kravet er fremsatt innen rimelig tid etter at utleieren burde ha oppdaget mangelen eller leieren har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro. Videre vil utleier ha krav på godtgjørelse for arbeid i forbindelse med omsorgsplikt for eventuelt etterlatt løsøre etter husleieloven § 10-4.

Utleier vil også ha rett til å kreve at leietaker i tiden før fraflytting i rimelig utstrekning gir leiesøkende adgang til å se på husrommet, jf. husleieloven § 10-1. Ordet ”leiesøkende” i bestemmelsen utelukker kjøpere, slik at den bare har betydning om utleier skal leie ut på nytt, ikke om hun skal selge. Hva som ligger i rimelig utstrekning må vurderes konkret i hvert enkelt forhold, men det er i teorien antatt at leieobjektet er av betydning, slik at utleier må kunne kreve mer ved utleie av et hus enn en leilighet, og videre, at jo nærmere man kommer utflytningsdato, jo mer kan utleier kreve av leietaker når det gjelder å stille husrommet til disposisjon.