Sikkerhet for skyldig leie

Depositum

Til sikkerhet for skyldig leie, skader på husrommet og annet, kan det avtales at leietaker setter inn et beløp på en særskilt konto som utleier og leietaker kun kan disponere over i fellesskap eller en av dem etter å ha fått dom på kravet etter husleieloven § 3-5.

Ettersom det ikke kan kreves at leietaker står for andre utgifter enn de som følger av loven, er det utleier som skal betale for opprettelsen av kontoen, men den skal stå i leietakers navn, og leietaker skal godskrives rentene. Disse rentene kan leietaker disponere fritt.

Utleier har ikke anledning til å kreve at depositumet settes på annet enn en sperret konto, for eksempel utleiers egen konto, ettersom det kun er depositum på særskilt konto som er regulert i loven. Virkningen av at et depositum er satt inn på utleiers egen konto, er at leietaker kan kreve hele beløpet tilbakebetalt når som helst med tillegg av forsinkelsesrenter fra beløpet ble betalt.

For elev- og studentboliger utleis av studentsamskipnader er det gjort visse unntak fra reglene om depositum. Det er i forskrifts form for det første gjort unntak for regelen om at hvert enkelt leieforhold krever en særskilt konto forskrift om unntak fra husleieloven § 3-5 § 1. Videre er det i husleieloven § 11-2 sjette gjort unntak for at renter skal godtskrives. Ved slike leieforhold opprettes det ikke egne depositumkontoer for hver leietaker, men utleieren har én konto hvor alle depositumene samles. Begrunnelsen for unntaket er at det kreves svært store ressurser ved opprettelse av depositumskontoer for alle som bor i studentboligene, og at godskriving av renter til leietakerne når depositumsbeløpene står samlet blir vanskelig, jf. Ot.prp nr. 82 (1997-98) s. 126. Tidligere hadde også visse utleiemeglere som hadde ansvaret for et stort antall leieforhold tilsvarende fritak. Etter lovendringen som trådte i kraft 01.09.09 har de ikke lenger samme adgang.

Tilslutt er det nødvendig å nevne at det uansett ikke kan kreves depositum for mer enn seks måneders husleie.

Garanti

I stedet for, eller i tillegg til, depositum, kan det avtales at det til sikkerhet for skyldig leie, skader på husrommet og annet stilles garanti fra for eksempel kommunen, arbeidsgiver eller familie, jf. husleieloven § 3-6.

Mange utleiere er skeptiske til å ha garanti som sikkerhet ettersom utleier ved et mislighold fra leietakers side må gå på tredjemann for å få utbetalt kravet. Mange utleiere godtar derfor ikke garanti som sikkerhet, og krever depositum.

Garantibeløpet kan ikke overstige seks måneders husleie, og er det også stilt depositum, kan heller ikke summen av garanti og depositum sammen overstige seks måneders husleie. Det vanligste i leieforhold i Norge i dag, er depositum på tre måneders husleie.

Forskuddsleie

Det kan avtales forskuddsleie, men hun for én måned. Det betyr for eksempel at leie for januar måned ikke kan kreves før tidligst 31. desember.

Ufravikelighet

Det kan ikke avtales annen type sikkerhet etter husleieloven § 3-7 enn det som er nevnt ovenfor.