Vedtekter

Alle sameier skal ha vedtekter. Som nevnt vil ikke en seksjoneringsbegjæring godkjennes om sameiet ikke vedlegger vedtekter. Som minstekrav skal vedtektene opplyse om eiendommens grunnboksbetegnelse og antall styremedlemmer etter eierseksjonsloven § 28. Det er imidlertid meget vanlig at vedtektene inneholder langt mer enn dette. Som nevnt ovenfor kan en rekke begrensninger i sameiernes rådighet vedtektsfestes, i tillegg til at regulering av fellesarealet også skal innføres i vedtektene. Videre er det også lurt å vedtektsfeste fordelingen av felleskostnader og organisering av vedlikeholdet, og hvilke oppgaver som ligger til styret og sameiemøtet.

Vedtektene kan endres med to tredjedels flertall.