Styrets kompetanse

Et sameie skal som hovedregel ha et styre. Styret skal bestå av tre medlemmer hvor ett av medlemmene er styreleder, jf. eierseksjonsloven § 38. I sameier med åtte seksjoner eller mindre kan det med tilslutning fra samtlige sameiere vedtektsfestes at alle sameierne er styremedlemmer.

Styret er fritt til å beslutte alt sameiemøtet kan beslutte med simpelt flertall såfremt ikke annet følger av loven, vedtektene eller vedtak på sameiemøtet, jf. eierseksjonsloven § 31. Videre vil sameiemøtet alltid ha muligheten til å overprøve styrets beslutninger. For øvrig er styrets oppgave i hovedsak å sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og for øvrig ha ansvaret for den alminnelige forvaltningen av sameiet, jf. eierseksjonsloven § 40. Om sameiet skal ha forretningsfører eller andre funksjonærer, er det styret som skal ansette dem og som deretter skal ha ansvaret for ansettelsesforholdet.

Det er styret som representerer sameiet utad, og sameierne blir ansvarlige når styret inngår avtaler med andre som gjelder sameiernes felles rettigheter og plikter, jf. eierseksjonsloven § 43.

Styremøter skal holdes så ofte det er nødvendig.