Sameiemøtet

Sameiemøtet er sameiets øverste myndighet, jf. eierseksjonsloven § 29. Dette betyr at de viktigste beslutningene skal tas i sameiemøtet, samt at sameiemøtet kan overprøve beslutninger som styret har fattet. Alle sameiere har rett til å delta, uttale seg, komme med forslag og stemme i sameiermøtet, eventuelt sende en fullmektig i sitt sted, jf. eierseksjonsloven § 33. En rekke andre personer har møterett, for eksempel sameieres samboere eller ektefeller, og leietakere av boligseksjoner.

Det skal avholdes sameiemøter én gang i året innen utgangen av april, dette kalles ordinært sameiemøte. I dette møtet skal sameiet velge styremedlemmer, behandle styrets årsberetning og behandle regnskapsoversikten for forrige år. Ellers står sameiermøtet fritt til å behandle de sakene det vil, såfremt det er informert om sakene på forhånd.

Utover dette står sameiet fritt til å avholde så mange ekstraordinære sameiermøter som det ønsker.

Det er styret som skal innkalle til sameiemøtet. Om sameiet er så lite at det ikke har styre, er det i hovedsak den valgte styrelederen som skal gjøre det. Sameiet står for øvrig fritt til å velge en annen måte å innkalle på. Innkallingen skal sendes skriftlig minst åtte dager i forveien, men ikke mer enn tjue dager før. Ekstraordinært sameiemøte kan innkalles med minst tre dagers varsel. Innkallingen skal inneholde en oversikt over sakene som skal behandles på møtet. Selve møtet ledes av styreleder om sameiet ikke velger en annen møteleder.

I sameier hvor alle seksjonene er boligseksjonene, har hver sameier én sameier, ellers avgjør sameiebrøken hvor mye hver stemme er verdt. Sameiet står fritt til å vedtektsfeste en annen ordning. De fleste saker avgjøres med simpelt (vanlig) flertall av de avgitte stemmene. Eierseksjonsloven § 30 nevner imidlertid en rekke forhold som krever to tredjedelers flertall. Dette gjelder blant annet forhold som ombygging, salg, endring av formål og rettslige disposisjoner utover vanlig forvaltning, jf. eierseksjonsloven § 30 annet ledd. I tillegg kreves det fullstendig oppslutning om vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt vedtak som innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter. I disse spørsmålene kreves samtykke ikke bare av de oppmøtte sameierne eller de avgitte stemmene, men av samtlige sameiere, jf. eierseksjonsloven § 30 tredje ledd.