Reklamasjon

For at leietaker ikke skal miste sin rett til å gjøre krav gjeldende, må han gi beskjed til utleier innen rimelig tid etter at han burde oppdaget mangelen, jf. husleieloven § 2-8. I husleieloven fra 1939 ble det oppstilt en reklamasjonsfrist på 14 dager fra leietakeren oppdaget mangelen, sml. Gamle husleieloven § 14.

Når ”rimelig tid” er innført i stedet, er det for å gi bestemmelsen større fleksibilitet. Fjorten dager er imidlertid fortsatt normen etter Ot. prp. nr. 82 (1997-1998) s.17, og har blitt fulgt opp også i praksis, jf. HTU sak 2007/298. ”Innen rimelig tid” kan imidlertid være kortere og lengre avhengig av situasjonen og leietakers mulighet til å reklamere. Forhold på utleiers side vil også være av betydning. Om utleier har handlet uaktsomt eller forsettelig, skal det mer til for å si at leietaker ikke har reklamert innen rimelig tid.

Samtidig må det også foretas en konkret vurdering av når leietaker burde oppdaget mangelen. Leietaker skal ha mulighet til å finne ut av mangelens omfang og betydning før han er nødt til å reklamere.