Leietakers bruk

Leietakeren plikter å behandle husrommet i samsvar med avtalen og med ”tilbørlig aktsomhet” etter husleieloven § 5-1. Leietakeren plikter videre å sørge for ro og orden, følge husordensreglene som utleier har satt opp, og ellers vanlige husordensregler.

Leietaker plikter å gi utleier beskjed omgående om han oppdager skade på eiendommen som må rettes øyeblikkelig, for eksempel vannlekkasje. Andre skader må han gi beskjed om innen rimelig tid slik at utleier kan reparere skadene. Ellers plikter leietaker også å gjøre det som med rimelighet kan kreves for å hindre at utleieren lider økonomisk ta på grunn av skaden. Om dette medfører arbeid, og leietaker ikke er ansvarlig for skaden, kan han kreve en rimelig godtgjørelse for arbeidet.

Når det gjelder vedlikehold er det utleieren som har det største ansvaret; å sørge for at husrommet og eiendommen for øvrig er i avtalt stand etter husleieloven § 5-3. Leietaker har ansvaret for å vedlikeholde dørlåser, kraner, toaletter og lignende, inventar og utstyr som ikke er en del av den faste eiendommen, som kjøleskap og komfyr, samt å foreta funksjonskontroll av røykvarslere og lignende. Partene kan imidlertid avtale en annen deling av vedlikeholdsplikten som gir leietaker et større ansvar, jf. NOU 1993:4 s. 138.

Leietaker er også forpliktet til å gi utleier adgang til å foreta nødvendig tilsyn med og arbeid i husrommet. Men leietaker har krav på varsel noe tid i forkant.