Personskifte

Ved personskifte er det samme regler som ved fremleie og opptak i husstand; leietakeren har ikke adgang til å overføre rettighetene og pliktene sin i avtaleforholdet til andre uten av utleieren samtykker, med mindre noe annet er avtalt eller følger av lov, jf. husleieloven § 8-1. Ønske om personskifte er aktuelt typisk når én leietaker i et kollektiv med felles husleiekontrakt ønsker å flytte. I motsetning til ved fremleie og opptak i husstand er det imidlertid ikke slik at utleier kun kan nekte om hun har saklig grunn for det. Betydningen av det er at et kollektiv hvor en leietaker vil flytte kan, om utleier nekter personskifte, velge mellom å si opp leieavtalen (om det er oppsigelsesadgang) eller fremleie den delen av leiligheten som den utflyttende leietakeren disponerte.