Tilsyn, samværsnekt

Det kan føres tilsyn i hjemmet av en ansatt i barnevernet, eller en person som tjenesten engasjerer. Dette kan settes i verk som et hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 andre ledd. Når fylkesnemnda kan nekte samvær mellom foreldre og barn etter barnevernloven § 4-19, i saker hvor omsorgen er fratatt foreldrene, må nemnda også kunne stille visse krav til samværene.

Et slikt krav kan da være å sette inn en tilsynsfører som under samværene skal føre kontroll med at barnet er ivaretatt og ikke utsettes for noen fare. Et eksempel kan være at tilsynsføreren sørger for å avslutte et samvær hvor foreldrene er rusa. Samvær under tilsyn er imidlertid en begrensning i samværsretten, og kan ikke iverksettes bare for å være på den sikre siden. Her må det foreligge tungtveiende grunner, og det må foretas en konkret vurdering av hvilke konsekvenser et samvær uten tilsyn kan føre med seg, og hvor skadelig de konsekvensene eventuelt blir for barnet.