Tilbakeføring

Fylkesnemnda har adgang etter barnevernloven. § 4-21 til å oppheve et vedtak om omsorgsovertakelse.

Hovedvilkåret er at foreldrene er i en ny situasjon, der barnet kan gis forsvarlig omsorg. Barnevernloven § 4-21 må sees i sammenheng med barnevernloven § 4-16 om barnevernets plikt til å følge opp vedtaket om omsorgsovertakelse.

Barnet skal etter barnevernloven. § 4-21 tilbakeføres hvis foreldrene kan gi barnet ”forsvarlig omsorg”, med mindre barnet ”har fått slik tilknytning til mennesker og miljø der det er, at det etter en samlet vurdering kan føre til alvorlige problemer for barnet om det blir flyttet.” En slik samlet vurdering må alltids gjøres konkret ut fra hva som vil være til barnets beste.

I Rt. 1984 s. 289 gis det rettslige utgangspunkt for vurderingen om tilbakeføring bør skje, som fortsatt er vegledende etter ny barnevernlov:

“Det avgjørende må være hvilke følger en tilbakeføring til mora vil kunne få for barnet og hvor hensynet til barnet må tillegges avgjørende vekt, jfr. Rt-1954-989 og Lucy Smiths Foreldremyndighet og barnerett side 308-313. Det vil da ha betydning hvilke muligheter mora har til å gi barnet en god omsorg ved en tilbakeflytning, og om barnet kan sies å ha fått tilknytning til sin mor. Videre vil det ha særlig betydning om en tilbakeflytning vil være til skade for barnet, hvor det må løsrives fra sitt fosterhjem”.