Anke av fylkesnemndas avgjørelser

Dersom fylkesnemnda fastholder vedtaket om omsorgsovertakelse kan saken bringes inn for domstolene. Vurderingen om tilbakeføring skal skjer vil da måtte ta utgangspunkt i en vurdering om vilkårene for omsorgsovertakelse fortsatt er til stede, jf. Rt. 2006 s. 1672:

”Spørsmålet om fylkesnemndas vedtak skal opprettholdes, skal likevel vurderes etter § 4-12, og ikke etter reglene om tilbakeføring av omsorg i § 4-21, se for eksempel Rt-1999-1883, Rt-2002-327 og Rt-2002-875. Da overprøvingen av fylkesnemndas vedtak skal foretas ut fra forholdene på domstidspunktet, må det imidlertid ved vurderingen av om omsorgsovertakelsen skal opprettholdes, blant annet tas hensyn til de relasjoner som i mellomtiden måtte være etablert. Etter tvistemålsloven § 482 har domstolene ved overprøvingen kompetanse til å prøve alle sider ved fylkesnemndas vedtak”.