Omsorgsovertakelse for nyfødte

Barnevernloven § 4-8 andre ledd andre punktum, gir fylkesnemnda adgang til å fatte vedtak om at omsorgen for et nyfødt barn skal overtas allerede før det har flyttet hjem til foreldrene. Med dette menes at barnet blir hentet allerede på fødeklinikken. Dette er et svært inngripende tiltak, og det kreves derfor at det er overveiende sannsynlig at omsorgssvikt vil inntre ved flyttingen. Her tenker en særlig på foreldre med rusproblemer eller alvorlige psykiske problemer. Et hensyn bak denne bestemmelsen er at sjansene for en vellykket fosterhjemsplassering er stor når et nyfødt barn plasseres før det har rukket å få en psykologisk tilknytning til sine biologiske foreldre. Forarbeidene understreker likevel at omsorgsovertakelse allerede ved fødestua skal praktiseres kun i særlige tilfeller. Andre tiltak som for eksempel mødrehjem må vurderes først.