Mildeste inngreps prinsipp

/ / / Mildeste inngreps prinsipp

Et annet prinsipp som gjelder innenfor barnevernretten er det mildeste inngreps prinsipp. Det innebærer at mer inngripende tiltak ikke skal benyttes før mildere tiltak er forsøkt. Eksempelvis må tiltak i hjemmet jf. barnevernloven § 4-4 prøves eller vurderes før omsorgen for barnet overtas.

Det mildeste inngreps prinsipp går ut på at man ikke skal anvende mer inngripende tiltak enn nødvendig, for å oppnå målet med tiltaket. Det er således et prinsipp til vern mot inngrep og et forholdsmessighetsprinsipp tilpasset barnevernet. Det mildeste inngreps prinsipp gjennomsyrer i dag barnevernloven og gir seg uttrykk blant annet som rettesnor for valg av ulike tiltak, gradering av tiltak, krav om nødvendighet og lovens system generelt.

Et uttrykk for det mildeste inngreps prinsipp finnes i barnevernloven § 4-12 annet ledd i forhold til omsorgsovertakelse, der loven uttrykker at omsorgsovertakelse ikke kan iverksettes, med mindre hjelpetiltak ikke vil virke:

”Et vedtak etter første ledd kan bare treffes når det er nødvendig ut fra den situasjon barnet befinner seg i. Et slikt vedtak kan derfor ikke treffes dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak etter § 4-4 eller ved tiltak etter § 4-10 eller § 4-11”. Ved tilbakeføring ivaretas mildeste inngreps prinsipp gjennom barnevernloven § 4-21, som sier at ”Fylkesnemnda skal oppheve et vedtak om omsorgsovertakelse når foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg”.

Betydningen av prinsippet er størst der vilkårene for tiltak er oppfylt. Da må man etter det mildeste inngreps prinsipp vurdere om man kan oppnå det samme med et mindre inngripende tiltak, eller om det er nødvendig med sterkere virkemidler for å nå målet.