Vilkår for frivillige hjelpetiltak

Etter barnevernloven § 4-4 første ledd skal barneverntjenesten ha en rådgivende rolle. Forarbeidene sier at bestemmelsen er ment som en retningsgiver i forhold til bruk av de hjelpetiltak som følger av barnevernloven § 4-4.

I tillegg skal barnevernet gi råd og veiledning om hvordan foreldre uten hjelpetiltak best mulig kan ivareta den daglige omsorgen for sine barn, uten involvering fra barnevernet.

Vilkårene for å sette inn hjelpetiltak er at barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlige behov for et hjelpetiltak. For å finne ut om det foreligger et særlig behov må det foretas en konkret skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Særlige behov må forstås som behov som strekker seg lengre enn de behov barn vanligvis har. Et eksempel på et særlig behov kan være et barn med ADHD som trenger klar og tydelig grensesetting, og hvor foreldrene har behov for råd og veiledning om fremgangsmåter forbundet med oppdragelse. Eksemplet viser at hjelpetiltakene også er ment å bedre foreldrenes omsorgsevne, og ikke bare direkte dekke barnets særlige behov.

I forhold til om det vil være hensiktsmessig med hjelpetiltak vil også forholdene i hjemmet måtte vurderes, hvilket vil kunne omfatte alt fra dårlige boforhold, økonomiske problemer, foreldres psykiske problemer, foreldres rusmisbruk, dårlig samspill mellom foreldre og barn og også uheldige oppdragelsesmetoder. Det er således en forutsetning at hjelpetiltak anses som egnet for å bedre situasjonen, slik at det er en reell mulighet for at hjelpetiltaket vil virke.

Bestemmelsens annet ledd oppstiller videre en del hjelpetiltak, som i og for seg ikke er uttømmende. Ett eksempel er støttekontakt som i tillegg til å dekke et sosialt behov for barnet også bidrar til avlastning for foreldrene. Et annet eksempel er en hjemmekonsulent som hjelper til med veiledning i forhold til husarbeid, oppdragelse, daglige rutiner i forhold til måltider, barnestell, osv. Andre eksempler som kan nevnes er besøkshjem som barnet kan være i for eksempel annen hver helg, avlastningstiltak i hjemmet, oppfølgingssamtaler og rustesting av foreldre.

Etter barnevernloven § 4-4 tredje ledd kan det innvilges økonomisk støtte dersom foreldrene har dårlig økonomi. Det kan ytes stønad til for eksempel barnehage, skolefritidsordninger, utgifter i forbindelse med fritidsaktiviteter og fritidsutstyr for barnet.