Pålegg om hjelpetiltak

Som nevnt har barneverntjenesten adgang etter barnevernloven § 4-4 fjerde ledd til å pålegge bruk av hjelpetiltak som omhandler plass i barnehage eller andre egnede dagtilbud, som for eksempel skolefritidsordninger. Fylkesnemnda kan etter barnevernloven §4-4 fjerde ledd komme med pålegg om hjelpetiltak som opphold i barnehage eller andre egnede dagtilbud overfor foreldrene.

Vilkåret for et slikt pålegg er at det foreligger forhold i hjemmet eller andre grunner som gir barnet et særlig behov for hjelpetiltaket, jf. annet ledd.

Det er barnehageplass eller annet egnet dagtilbud i tillegg til tilsyn i hjemmet som er de aktuelle hjelpetiltakene som kan pålegges foreldrene. Dette følger av § 4-4 fjerde ledd.

Vilkåret for å gi pålegg om barnehageplass eller annet egnet dagtilbud må være at barnet vil profitere på en slik plassering, eller at det vil gi foreldrene nødvendig avlastning slik at barnet indirekte profiterer på det. Pålegg om f.eks barnehageplass fører også med seg muligheten til å observere barnets oppførsel. Det andre alternativet ved pålegg om hjelpetiltak er å sette hjemmet under tilsyn.

Tilsynsførerens oppgave vil være å holde kontakt med hjemmet og kontrollere utviklingen på vegne av barnevernet. Tilsynsføreren skal også ha en hjelpende og rådgivende funksjon overfor foreldrene. Pålegg om tilsyn i hjemmet ansees som et så inngripende tiltak at det oppstilles et tilleggsvilkår. Det må foreligge en omsorgssviksituasjon, altså må vilkårene etter § 4-12 foreligge, jf § 4-4 fjerde ledd siste punktum.

Fylkesnemnda kan også pålegge tilsyn i hjemmet under forutsetning av at vilkårene i barnevernloven § 4-12 om omsorgsovertakelse er oppfylt. Pålegg er et annet ord for tvang, og tilsyn kan derfor føres mot foreldrenes vilje. Det mildeste inngreps prinsipp tilsier at tilsyn i hjemmet skal prøves før omsorgen for barnet overtas