Generelt

Det biologiske prinsipp går ut på at barn skal vokse opp hos sine biologiske foreldre.

Barnevernloven § 4-4 støtter dette prinsippet og pålegger derfor barnevernet en plikt til å iverksette hjelpetiltak for barn og barnefamilier med særlige behov. Det minste inngreps prinsipp står også sterkt i denne bestemmelsen. Plassering av barn utenfor hjemmet skal anses som et siste alternativ. Bruk av tvang skal kun benyttes når hjelpetiltak ikke fører til resultater, eller når forsøk av hjelpetiltak anses uhensiktsmessig ut fra den konkrete situasjonen.

I barnevernloven § 4-4 andre til femte ledd er lovens hjelpetiltak opplistet. Imidlertid er det presisert i forarbeidene Ot.prp.nr.44 (1991-1992) s. 107 at opplistingen ikke er uttømmende. Mulige hjelpetiltak er:

1. Avlastningstiltak i hjemmet

2. Tiltak som stimulerer barnets fritidsaktiviteter

3. Støttekontakt

4. Plass i barnehage eller ”andre egnede dagtilbud”

5. Besøkshjem

6. Tiltak for at barnet får tilbud som utdanning eller arbeid

7. Tiltak som gir barnet anledning til å bo utenfor hjemmet

8. Sette hjemmet under tilsyn ved at det oppnevnes tilsynsfører for barnet

9. Økonomisk støtte i form av penger, naturalier eller tjeneste

10. Formidling av plass i fosterhjem, institusjon eller i senter for foreldre og barn

11. Andre foreldrestøttende tiltak (MST bl.a Multisystemisk terapi Parent Management Training )

Lever foreldrene fra hverandre er det den som har den daglige omsorgen som normalt må samtykke til hjelpetiltaket. Barn over 15 år kan innvilges partsrettigheter av fylkesnemnda jf. barnevernloven § 6-3. I disse tilfellene kreves også samtykke fra barnet før tiltak iverksettes. Bakgrunnen for samtykke er at det ofte er en forutsetning at partene selv ønsker hjelp før den fører frem.

Unntak finnes i bestemmelsens fjerde ledd hvor det kan pålegges at barn skal gå i barnehage, eller motta annet egnet dagtilbud. Frivilligheten kan imidlertid diskuteres når det gjelder barnevernloven § 4-4 annet, tredje og femte ledd.

Dersom foreldre ikke samtykker til hjelpetiltakene kan neste steg i prosessen være at barneverntjenesten fremmer forslag om omsorgsovertakelse. Det er jo imidlertid ikke gitt at vilkårene for omsorgsovertakelse er tilstedet, og da blir resultatet at hjelpetiltaket ikke kan settes inn.