Samvær med tilsyn eller andre begrensninger

Det kan også fastsettes andre begrensninger som at visse familiemedlemmer ikke får være til stede under samværet, eller at samværet bare skal foregå innenfor et bestemt hus eller innenfor en bestemt by, dersom begrensningene vil være til beste for barnet. Videre kan det settes som vilkår at samvær med en forelder bare kan skje under tilsyn, dvs. at en tilsynsperson er til stede under samværet .

Regelen er nedfelt i barneloven § 43 fjerde ledd:

”Det kan i avtale eller i dom setjast vilkår for gjennomføringa av samværsretten. Dersom tilsyn vert sett som vilkår for samvær, kan retten i særlege høve påleggje departementet å oppnemne tilsynsperson. Departementet kan gje forskrifter med nærare føresegner om oppnemning av tilsynsperson, utøving av tilsynet og godtgjering for dette”.

Tilsyn vil være aktuelt ved mental sykdom, tidligere vold mot barnet eller andre alvorlige omstendigheter som har skapt sterk fremmedgjøring og til dels frykt mellom barnet og forelderen. Videre vil tilsyn kunne begrunnes ut fra hensyn til barnets sikkerhet. Ofte vil personer med mental sykdom eller voldshistorie klare seg godt over kort tid med barnet. Spørsmålet om barnets sikkerhet må vurderes utfra den kjensgjerning at sannsynligheten for abnormal fremferd overfor barnet, vil kunne øke ved samvær over lengre tid, som følge av at den ustabile forelder vanskeligere vil kunne styre impulser ved jevnlig ansvar og omsorg for et barn over lengre tid. Vurderingen om det skal være tilsyn og på hvilken måte tilsynet skal skje, vil også her skje utfra hva som er til barnets beste, jf. barneloven § 48. Retten må således godta tilsynspersonen, som på forhånd må ha forpliktet seg til å være til stede under samværet for en lengre periode. Som følge av at tilsyn krever mye ressurser, og lengre samvær normalt vil øke risikoen for manglende impulskontroll, er det vanlig at samvær hvor det er tilsynsbehov gis et begrenset omfang. Ofte bare noen få ganger i året.

I utgangspunktet må den som har samværet med tilsyn dekke omkostningene med å ha tilsyn, dersom ingen som retten kan godta gjør det gratis. Etter barneloven § 43 tredje ledd annet punktum kan retten i særlige tilfeller pålegge Barne- og familiedepartementet oppnevnelse av tilsynsperson. Det følger da av forskrift om nærare føresegner om oppnemning av tilsynsperson, utøving av tilsynet og godtgjering for dette § 2, at inntil 16 timer kan gis fra det offentlige. Oppnevnt tilsyn kan utføres enten av Barne-, ungdoms- og familieetatens ansatte (lang ventetid), eller av private familievernkontor etter offentlig sats.

Vi skriver en del om samvær med tilsyn og andre begrensninger i artikkelen vår her.