Vilkår for å reise søksmål

Dersom det er tvist om hvem som skal ha foreldreansvaret, om hvor barnet skal bo fast (daglig omsorg) eller om samværet, kan hver av foreldrene reise sak for domstolene etter barneloven § 56 med den begrensning om særlige grunner som gjelder dersom saken må vurderes som en endringssak etter barneloven § 64. En barnefordelingssak må etter barneloven § 57 reises for den domstol der barnet bor fast (der barnet har verneting). Dersom barna er søsken med ulikt verneting, så kan sak anlegges hos en av barnas verneting.

Etter barneloven § 58 første og andre ledd er det forenklede krav til stevning og tilsvar, som går foran prosessreglene i tvisteloven så langt de passer, jf. barneloven § 59 siste ledd. Det er dermed ikke like strenge krav til form, som ved vanlig stevning. Kravene til stevning og tilsvar lyder etter barneloven § 58 første og andre ledd slik:

“Stemnemålet skal innehalde namn og adresse til foreldra og barna, og skal vise om usemja gjeld foreldreansvaret, kvar barnet skal bu fast eller samværet, og gje ei kort utgreiing om grunnlaget for usemja og saksøkjarens påstand”.

”Tilsvaret skal gjere greie for kva for tvistepunkt det er usemje om, og gje ei kort utgreiing om korleis saksøkte ser på saka. I tillegg må tilsvaret innehalde den saksøktes påstand. Tilsvaret kan setjast fram på godkjent skjema”.

Før stevning tas ut, er det et absolutt krav at partene har gjennomført lovpålagt mekling (se nedenfor), og at meklingsattest vedlegges stevningen, jf. barneloven § 58 første ledd annet punktum: ”Meklingsattest skal leggjast ved”.

Dersom meklingsattest ikke er lagt ved, skal saken avvises uten videre. Således er meklingsattest en absolutt prosessforutsetning i barnefordelingssaker.