Andre avgjørelser

/ / / Andre avgjørelser

Rettens kompetanse i medhold av barneloven § 56 (vanlige barnefordelingssaker) og § 60 (midlertidig avgjørelse) er som utgangspunkt saklig begrenset til ”foreldreansvaret, om kven barnet skal bu hos fast, og om samværsrett”.

Spørsmål om ringeavtale eller andre former for kontakt som ikke er fysisk samvær, er i utgangspunktet noe som partene må avtale for at det skal komme i stand. Dersom ringeavtale, brevavtale eller annen kontakt skal kunne idømmes, må slik kontakt eventuelt begrunnes med å ligge inn under samvær. Imidlertid oppfattes samvær i henhold til loven å være fysisk samvær, slik at det nok må antas at ringeavtale, ordning med samtaler over nettkamera, msn messenger/skype osv. ikke kan pålegges ved dom. Slike ordninger antas pr. i dag kun å kunne komme i stand gjennom avtale eller rettsforlik.