Forskjellen på foreldreansvar og daglig omsorg

/ / / Forskjellen på foreldreansvar og daglig omsorg

I barnefordelingssaker blandes ofte begrepene foreldreansvar og daglig omsorg. Foreldreansvar er å ha ansvar for oppdragelsen (rett og plikt), hvilket også gir rett til å være med og bestemme om personlige beslutninger for barnet, samt ha rett til informasjon om barnet.

Daglig omsorg har den som barnet/barna bor fast hos, slik at den andre forelder da normalt vil ha samværsrett. Normalt vil både den som har daglig omsorg og den som har samværsrett, ha foreldreansvar i fellesskap. I praksis skal det svært mye til at den ene forelder får fradømt foreldreansvaret, dvs. slik at vedkommende ikke får være med på personlige beslutninger om eget barn. De aller fleste foreldre vil således ha felles foreldreansvar.

Det er likevel slik at den med daglig omsorg kan avgjøre større avgjørelser om dagliglivet som flytting, skolegang osv., jf. barneloven § 37:

”Har foreldra sams foreldreansvar, men barnet bur fast saman med berre den eine, kan den andre ikkje setje seg mot at den barnet bur saman med, tek avgjerder som gjeld vesentlege sider av omsuta for barnet, m.a. spørsmålet om barnet skal vere i barnehage, kor i landet barnet skal bu og andre større avgjerder om dagleglivet”.

Ikke minst er det sentralt at den med daglig omsorg vil ha det endelige ordet ved uenighet om personlige beslutninger.

Ved konflikt kan retten bare bestemme hvem som skal ha foreldreansvar og hvem som skal ha daglig omsorg. Retten kan ikke fastsette dom om at barnet skal hete et bestemt navn eller gå på en bestemt skole, jf. i Rt 1997 s. 1853:

”Rettens kompetanse er i disse tilfelle begrenset til å treffe avgjørelse om foreldreansvar eller daglig omsorg generelt, og ikke om de enkelte spørsmål som foreldreansvaret eller omsorgsretten gir kompetanse til å bestemme i”.

Nedenfor følger en skjematisk fremstilling av de rettigheter som følger av å ha foreldreansvar, daglig omsorg (den som barnet bor fast hos) og den rett man uansett har når man er sammen med barnet (uavhengig av om det er samværsrett eller daglig omsorg).

FORELDREANSVAR BARNETS FASTE BOSTED DEN SOM ER SAMMEN MED BARNET

 • personlige forhold – barnehage Avgjørelser som følger av å være sammen med barnet, eks:
 • vergemål – flytting innenlands – mat og påkledning
 • medisinsk behandling – større avgjørelser om dagliglivet – leggetider
 • utstedelse av pass – venner
 • valg av type skole – følge opp skole
 • samtykke til adopsjon – tilsyn og stell
 • navnevalg
 • samtykke til ekteskapsinngåelse
 • innmelding i trossamfunn
 • samtykke til medisinske inngrep
 • flytting utenlands

Avgjøres av den som har foreldreansvar. Hvis foreldrene har felles foreldreansvar, tas avgjørelsene i fellesskap Avgjøres av den av foreldrene som barnet bor fast sammen med. Hvis barnet har delt bosted tas avgjørelsene av foreldrene i fellesskap. Avgjøres av den av foreldrene som til enhver tid er sammen med barnet.