Avtale om delt omsorg

Barneloven § 36 retter seg mot hvor barnet skal bo fast. Bestemmelsen ble endret ved lov av 20.juni 2003. nr 40, og trådte i kraft 1. april 2004. Bestemmelsen tilsvarer den tidligere barnelovens § 35a, annet ledd, med noen mindre språklige endringer. Etter denne bestemmelsen er utgangspunktet at foreldrene har full avtalefrihet med hensyn til hvor barnet skal bo fast, og at de kan avtale at barnet bor fast hos begge – delt bosted. Det er sikker rett at denne avtalefriheten er positiv og det er ingen offentlig kontroll med slike avtaler, slik det er i flere andre nordiske land . Barnelovens § 36 lyder i dag slik:

”Foreldra kan gjere avtale om kven av dei barnet skal bu hos fast. Dersom dei er samde om det, kan dei avtale at barnet skal bu fast hos begge. Er foreldra usamde, må retten avgjere at barnet skal bu fast hos ein av dei”.