Ugyldighet ved svik under avtaleinngåelsen

Ved svik vil løftegiver ikke avgi sitt løfte som uttrykk for hans frie autonome vilje. Samtykket til avtalen bygger da på villedende informasjon eller tilbakeholdt informasjon som den svikaktige part har fremkalt gjennom å utnytte, fremkalle eller forsterke en villfarelse hos den annen part. Svik er opptreden som normalt faller inn under straffeloven § 270, der den ene part avgir et løfte eller begår en handling som følge av en villfarelse som den andre har fremkalt, forsterket eller utnyttet i vinnings hensikt.

”§ 270. For bedrageri straffes den som i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning (1) ved å fremkalle, styrke eller utnytte en villfarelse rettsstridig forleder noen til en handling som volder tap eller fare for tap for ham eller den han handler for, eller (2) ved bruk av uriktig eller ufullstendig opplysning, ved endring i data eller programutrustning eller på annen måte rettsstridig påvirker resultatet av en automatisk databehandling, og derved volder tap eller fare for tap for noen.

Straffen for bedrageri er bøter eller fengsel inntil 3 år. Medvirkning straffes på samme måte”.

Avtalen vil da ikke ha blitt til som et uttrykk for partens vilje, siden løftet bygger på en villfarelse. Norsk rettsorden godtar derfor ikke løfter som er frembragt av svik, jf. avtaleloven § 30.

§ 30. Er en viljeserklæring fremkaldt ved svik fra den anden part, binder den ikke den som har avgit den. Det samme gjælder, hvis tredjemand har fremkaldt den ved svik, og den anden part kjendte eller burde ha kjendt forholdet. Har den anden part svikagtig git urigtige oplysninger om omstændigheter, som kan antages at ha hat betydning for viljeserklæringen, eller har han svikagtig fortiet saadanne omstændigheter, ansees han for at ha fremkaldt erklæringen derved, hvis ikke det motsatte godtgjøres.

Reglene om svik vil ofte overlappes av avtaleloven § 33, siden svik vil være i strid med redelighet og god tro, jf. Ot. prp. nr. 63 1917 s. 74 og 75:

”Mens saaledes f.eks. § 31 alene rammer det tilfælde, at en viljeserklæring er fremkaldt ved urigtige oplysninger eller svigagtige fortielser, vil vistnok ingen være i tvil om at en erklæring ogsaa bør være uforbindende, selv om den ikke er fremkaldt paa saadan maate, men mottageren benytter sig av den andens uvidenhet, idet han kan se at erklæringen skyldes mangel paa kjendskap til visse omstændigheter, som han er vidende om, se saaledes Platou: Privatrettens almindelige del, side 108, jfr. side 181 og 302-03. Platou mener forøvrig at reglerne om svig er direkte anvendelige i ethvert tilfælde, hvor den anden part er i ond tro. Hvis A, som eier aktier i et selskap som han vet netop er gaat konkurs, ved urigtige oplysninger om selskapets status fremkalder et tilbud fra B om kjøp av disse aktier, blir dennes erklæring uforbindende som følge av svig, men erklæringen bør utvilsomt ogsaa være ugyldig, om der uten nogensomhelst foranledning fra A’s side indløper et saadant tilbud fra B, efterat A er blit vidende om selskapets konkurs. Dette sidste tilfælde falder imidlertid ikke ind under svigsbegrebet saaledes som det er definert i nærværende utkast. Og ogsaa i andre tilfælde som ikke har nogen forbindelse med de foran nævnte tre paragrafer, kan det hænde at den almindelige retsfølelse vilde oprøres ved at en viljeserklæring blev bindende, saaledes f. eks. naar mottageren visste at den var avgit under beruselse, uten at denne tilstand medførte bevisstløshet, eller naar en mand i synlig eksaltert stemning, f.eks. fordi hans eneste barn netop er reddet ut av et brændende hus, lover redningsmanden alt hvad han eier og har”.

Domstolene vil ofte være varsomme med å idømme ugyldighet etter regelen om svik på grunn av koblingen opp mot bedrageri etter straffeloven. For avtaler i grenseland der straffbare forhold ikke kan bevises, vil det ofte være mer hensiktsmessig å anvende avtaleloven § 33 eller § 36.

Hvis det er løftemottaker som har fremkalt erklæringen gjennom svik, vil han alltid være i ond tro nødvendigvis. Dersom det er tredjemann som har fremkalt erklæringen ved svik, vil løftemottaker bare tape sin rett dersom han ikke var i aktsom god tro. Svik er således en svak ugyldighetsgrunn, jf. Ot. prp. nr. 63 (1917) s. 70:

”Det er imidlertid fuldt paa det rene, at den part som har fremkaldt erklæringen ved svigagtig forhold, ikke kan utlede nogen ret av den. Er det derimot en tredjemand, som har fremkaldt erklæringen ved svig, er viljeserklæringen bare ugyldig, hvis den anden part kjendte eller burde kjendt forholdet. Er den anden part i god tro, blir den erklærende som regel bundet, jfr. bemerkningerne til § 34. Se Hallager-Aubert: Den norske obligationsrets almindelige del side 96-97, Platou: Privatrettens almindelige del side 301 flg. og Jul. Lassen: Obligationsrettens almindelige del, anden utgave, side 112”.

I annet ledd er det en bevisbyrderegel om at det presumeres at en som har gitt uriktige opplysninger eller fortiet sentrale opplysninger, har fremkalt løftet gjennom svik, med mindre det motsatte godtgjøres, jf. Ot. prp. nr. 63 (1917) s. 71:

”Bevisbyrdereglen i paragrafens andet led er bare uttalt for det tilfælde, at den anden part svigagtig har git urigtige oplysninger om omstændigheter som kan antages at ha hat betydning for viljeserklæringen, eller svigagtig fortiet saadanne omstændigheter. Indenfor denne ramme er sætningens rigtighet utvilsom. Det er imidlertid et spørsmaal, om ikke reglen ogsaa bør anvendes, naar den anden part vistnok ikke har optraadt svigagtig, men dog har handlet grovt uagtsomt. Saa langt synes vore domstoler at være tilbøielig til at gaa; se hrdd. i Rt-1900-677 og Rt-1911-241, jfr. hrd. i Rt-1909-223. Da det, som før forklaret, ikke er meningen, at nærværende lovs bestemmelser som regel skal kunne fortolkes antitetisk, vil utkastet ikke være til hinder for, at en tilsvarende regel om bevisbyrden anvendes ogsaa i andre, beslegtede forhold”.