Prinsipper i avtaleretten

Avtaleretten bygger på enkelte sentrale prinsipper som prinsippet om at avtaler skal holdes (pacta sunt servanda), prinsippet om avtalefrihet, prinsippet om formfrihet, løfteprinsippet og prinsippet om berettiget forventning/lojalitethensynet i kontraktsforhold.

Disse prinsippene er relevante både i avtalefortolkningen, og i vurderingen av om en avtale skal sensureres eller revideres, idet de danner utgangspunktet for alle avtalerettslige disposisjoner, og da slik at unntak fra dem krever en særskilt hjemmel og en særskilt begrunnelse.