Betingede løfter

Man kan også inngå avtaler eller avgi gaveløfter gjennom forbehold med begrenset løftevirkning, slik at avtalebinding ikke skjer før visse forutsetninger kommer til oppfyllelse. Gaveløftets eller tilbudets forbindtlighet vil da være betinget av at den satte betingelse kommer/ikke kommer til anvendelse. Det kanskje vanligste eksempelet her er ved budgivining ved boligkjøp, der kjøper inngir bud (tilbud) med forbehold om finansiering. Dersom selger aksepterer budet, vil bindende avtale være inngått, forutsatt at finansieringen til kjøper går i orden. Får ikke kjøper lånefinansiering, vil ikke budet ha løftevirkning og bindende avtale vil ikke være inngått.

Dersom det er tatt fullstendig forbehold mot avtalebinding, som ”uten forbindtlighet”, vil tilbudet ikke ha løftevirkning overhodet, men vil være enn oppfordring til mottaker om å fremsette et tilbud, jf. avtaleloven § 9.

”§ 9. Har nogen i en henvendelse, som ellers vilde bli at betragte som tilbud, sat ind ordene « uten forbindtlighet », « uten obligo » eller lignende, er henvendelsen ikke et tilbud, men ansees for en opfordring til at gjøre tilbud av det indhold, henvendelsen har. Indløper et saadant tilbud inden rimelig tid fra nogen, som henvendelsen er rettet til, og maa mottageren gaa ut fra, at det er fremkaldt ved henvendelsen, skal han uten ugrundet ophold gi tilbyderen meddelelse, hvis han ikke vil akceptere tilbudet. Ellers ansees det for akceptert”.

Her vil imidlertid svar (aksept) på oppfordringen anses som et såkalt fremkalt tilbud (” fremkaldt ved henvendelsen”), hvilket innebærer at det fremkalte tilbudet vil anses som akseptert av den som fremkalte tilbudet, dersom han ikke gir melding til tilbyderen ”uten ugrundet ophold” om at han ikke aksepterer det fremkalte tilbud.

I utgangspunktet er annonsetilbud tilbud fra den aktuelle butikk, men annonser rettet til en ubestemt krets av personer, har med grunnlag i avtalelovens forarbeider og sedvane blitt ansett som oppfordringer til å komme med tilbud, og normalt ikke tilbud i avtalelovens forstand. Er butikken utsolgt, kan man derfor normalt ikke akseptere ”tilbudet” og kreve tingen utlevert. Det vil imidlertid bero på en konkret vurdering hvordan en masseannonse skal tolkes. Dersom annonsen lover alle som kommer kl. 12 en viss pris, så kan det kanskje stille seg annerledes desom det ikke er tatt forbehold.