Akseptfristens lengde

Ethvert tilbud gjelder innenfor en satt akseptfrist etter avtaleloven § 2, eller dersom det ikke er satt frist ”innen den tid mottaker maatte regne paa skulde gaa med” jf. avtaleloven § 3. Løfter og ensidige erklæringer har ingen akseptfrist, idet de ikke må aksepteres for å være bindende (ha løftevirkning).

Akseptfristens lengde fastsettes for alle typer tilbud av tilbyderen, og må fortolkes konkret ut fra tilbudet. Ofte vil et tilbud være begrenset til en bestemt dato og klokkelslett, som ved bud på fast eiendom.

Hvis dato/klokkeslett ikke er angitt, men derimot et antall dager mv., må fristens utgangspunkt beregnes. Etter avtaleloven § 2 annet ledd regnes fristen fra den dag, brevet er datert, dersom tilbudet er fremsatt i brev. Er tilbudet gjort i telegram, regnes fristen ”fra det øieblik, det er indlevert til avsendelsesstedets telegrafstation”. Dersom fristen er angitt i antall dager, må det fortolkes om helgedager skal regnes med osv. Her vil bransjepraksis og sedvane kunne spille inn ved fortolkningen av akseptfristens lengde, dersom det er tolkingstvil i utsagnet.

Det er ikke alltid gitt en akseptfrist ved fremsettelse av skriftlig tilbud. Aksept må da etter avtaleloven § 3 være gitt ”inden utløpet av den tid, som han, da han avgav tilbudet, maatte regne paa skulde gaa med,” den såkalte legale akseptfristen.

”§ 3. Har tilbyderen ikke fastsat nogen akceptfrist, maa akcepten, hvis tilbudet er gjort i brev eller telegram, være kommet frem til ham inden utløpet av den tid, som han, da han avgav tilbudet, maatte regne paa skulde gaa med. Tiden beregnes, hvis ikke andet fremgaar av forholdet, under forutsætning av, at tilbudet kommer frem uten forsinkelse, at den anden part skal ha rimelig tid til at overveie, før han svarer, og at svaret ikke blir forsinket underveis. Er tilbudet gjort i telegram, skal akcepten telegraferes, hvis den ikke paa anden maate kommer likesaa tidlig frem.

Er tilbudet gjort mundtlig og akceptfrist ikke indrømmet, maa det straks akcepteres”.

Hva som vil være den tid avsenderen måtte ha regnet med ville gå med til å svare på tilbudet, vil måtte vurderes konkret for hvert enkelt tilfelle ut fra tilbudets omfang og kompleksitet og hva som er vanlig innenfor den aktuelle bransje eller livsområde, men mottaker skal i det minste ha blitt gitt ”rimelig tid til at overveie” tilbudet. Hvor mye betenkningstid som vil være ”rimelig tid til at overveie” tilbudet, vil avhenge av om tilbudet er særlig omfattende i omfang, gjelder komplekse forhold eller store verdier, om mottakeren er næringsdrivende eller forbruker, mulige bransjeoppfatninger, tidligere praksis mellom partene, om det er nye avtaleforhold og nye avtalepartnere og om verdien av varen eller tjenesten svinger (fluktuerer) hyppig mv, jf. Ot.prp.nr.63 (1917) s. 27 og 28:

”Gjælder det en kurant affære mellem handelsmænd som staar i regelmæssig forretningsforbindelse med hinanden, vil fristen i almindelighet maatte være meget kort, mens den i andre forhold, f.eks. hvor det gjælder indtrædelse i et vidtløftig og langvarig interessentskapsforhold, kan strække sig ut over et længere tidsrum. Man har derfor valgt et saa neutralt uttryk, som at den anden part skal ha rimelig tid til at overveie for at betegne, at fristens længde beror paa forholdene i det konkrete tilfælde. Ved bedømmelsen herav vil det særlig komme i betragtning om der har utviklet sig nogen skik og bruk i vedkommende forhold, likesom man ogsaa, hvor parterne tidligere har staat i forretningsforbindelse med hinanden, maa se hen til det som da har været vanlig mellem dem”.

Hvilken forsendelsesmåte tilbyderen måtte regne med at akseptanten ville bruke, vil også ha betydning. I 1918 var det krav om at telegram måtte besvares med telegram eller raskere måte. Dersom det benyttes e-post, vil avsender måtte regne med raskere svar enn dersom tilbudet sendes pr. brev, jf. Ot.prp.nr.63 (1917) s. 28:

”Naar akcepten kommer frem til tilbyderen før fristen er ute, er det altid likegyldig, hvilket befordringsmiddel akceptanten har brukt. Ved beregningen av fristens længde maa man imidlertid, som før bemerket, lægge til grund det befordringsmiddel som tilbyderen maa antages at ha forutsat, at svaret skulde sendes med. Er tilbudet sendt pr. post, maa det som regel antages at være forutsat at ogsaa svaret kan sendes pr. post. Er derimot tilbudet gjort i telegram, stemmer det med den almindelige opfatning, at svaret sendes telegrafisk, og ved beregningen av akceptfristen maa man derfor gaa ut fra, at tilbyderen har forutsat dette. Men selvfølgelig kan akceptanten bruke ethvert andet befordringsmiddel, naar bare akcepten ikke derved kommer senere frem, end om den var telegrafert. I denne henseende blir selvfølgelig tidspunktet for fremkomsten at bedømme efter de regler som er nævnt foran. Et brev som lægges i tilbyderens brevkasse før kontortidens begyndelse, er saaledes kommet like tidlig frem som et telegram som er optat i løpet av den foregaaende nat, men først bringes ut. naar kontortiden begynder. Hermed stemmer indholdet av første leds sidste punktum”.

Ved muntlige tilbud er det slått fast at tilbudet straks må aksepteres, dersom det ikke er gitt noen akseptfrist, slik at et muntlig tilbud uten akseptfrist legges til grunn å vare betydelig kortere enn et skriftlig tilbud. Utgangspunktet ved muntlige tilbud vil normalt være at tilbudet aksepteres i løpet av samme samtale. Regelen vil også gjelde for tilbud uten frist fremsatt over telefon, jf. Ot.prp.nr.63 (1917) s. 28.

”Er tilbudet gjort mundtlig, kræves der ingen tid til at befordre tilbudet og svaret. Det kan imidlertid i almindelighet heller ikke antages at den anden part i dette tilfælde har krav paa nogen betænkningstid, hvis ikke avtale derom træffes. Staar parterne overfor hinanden under forhandlingerne og snakker sammen, vil det som regel være naturlig at opfatte forholdet slik, at tilbyderen bare vil være bundet, hvis den anden part gir svar straks, og dette stemmer ogsaa med den almindelige opfatning. Hvad der skal kræves for at akcepten kan siges at være git straks, vil bli at avgjøre efter omstændigheterne i hvert enkelt tilfælde. Er akcepten git, efter at en av parterne har forlatt stedet, eller efterat de. er gaat over til et andet samtaleemne, vil den som regel ikke være kommet tidsnok”.