Årsakssammenheng

Det må videre være adekvat årsakssammenheng (faktisk og rettslig årsakssammenheng) mellom tapet og det som legges til grunn som ansvarsgrunnlag. Det innebærer etter betingelseslæren at skadevolders lovnader, informasjon, handlinger og andre momenter som har bidratt til å skape skadelidtes forventninger, er nødvendige betingelser for at det oppstod et tap for skadevolder. I noen tilfeller må man bevise at avtale ville blitt inngått uten den klanderverdige opptreden fra den skadevoldende forhandlingspart, jf. Rt. 2001 side 1062 (Nucleusdommen s. 1079):

”Etter mitt syn bør det også skje ei tilstramming av beviskravet for årsakssamanheng samanhalde med det vanlege beviskravet. Ofte vil det vere vanskeleg å seie om ein feil har spela inn ved avgjerda. Det må krevjast at anbydar med klar sannsynlegovervekt viser at oppdraget skulle gått til vedkomande anbydar. Når så det konkrete ansvarsspørsmålet i vår sak skal avgjerast, er det ikkje til å kome utanom at fylkeskommunen kan klandrast for vesentlege brot på reglane i tenesteforskrifta. Det er tale om klare feil, som ikkje har å gjere med vurdering av vanskelege faktiske tilhøve eller med eit vanskeleg regelverk. I dette tilfelle er det heller ikkje i det heile nokon tvil om at Nucleus hadde fått oppdraget dersom fylkeskommunen hadde gått rett fram. Etter dette kan fylkeskommunen ikkje få medhald i anken”.