Samboers rett til uskifte

Samboer som har eller venter barn med avdøde kan sitte i uskifte med andre legalarvinger begrenset til felles bolig, bil, innbo og fritidseiendom som tjente til felles bruk, jf. arveloven § 28c første ledd. Innbo vil ikke omfatte samlinger av for eksempel kunst, antikviteter o.l. som ansees som investeringsobjekter. Samboer kan også gis rett til å sitte i uskifte etter fem års samboerskap, dersom det er fastsatt i avdødes testament. Retten til å sitte i uskifte til samboer med felles barn kan kun begrenses ved testament, forutsatt at samboeren har fått kunnskap om disposisjonen, med mindre det var umulig eller urimelig vanskelig å få tak i samboeren, jf. arveloven § 28c tredje ledd.

Uskifteretten kan på samme måte som for ektefeller ikke benyttes uten samtykke, dersom avdøde har særkullsbarn etter regelen i arveloven § 10. Gjenlevende samboer kan kun sitte i uskifte med andre eiendeler, dersom det er fastsatt i testament eller øvrige arvinger samtykker.

Kap. III om uskifte for ektefeller kommer etter arveloven § 28f til anvendelse så lang reglene passer, slik at samboer trolig ikke kan sitte i uskifte overfor testamentsarving uten samtykke, dersom samboer har fått kunnskap om disposisjonen, jf. arveloven § 11 annet ledd. Det samme gjelder begrensningene i råderetten for gjenlevende ektefelle i kap. III, som antas å ville komme til anvendelse for samboere (se nedenfor).

Samboers rett til uskifte er nedfelt i arveloven § 28c:

”§ 28c. Den som var sambuar med den avdøde ved dødsfallet, og som har, har hatt eller ventar barn med den avdøde, har rett til å ta over følgjande eigedelar som den avdøde åtte, uskift med den avdøde sine andre arvingar etter lova a) felles bustad og innbu, b) bil og fritidseigedom med innbu som tente til felles bruk for sambuarane. Den attlevande kan på same vis ta over også andre eigedelar uskift enn dei som er nemnde i første punktum, dersom det er fastsett i testament eller arvingane samtykkjer. Har den avdøde særskilt livsarving, gjeld § 10 tilsvarande for uskifterett etter første ledd. Den attlevande kan ikkje ta over eigedelar uskift etter første ledd dersom han eller ho allereie sit i uskift bu etter ein tidlegare sambuar eller ektemake. Dersom den avdøde sat i uskift bu etter ein tidlegare sambuar eller ektemake, kan den attlevande heller ikkje ta over eigedelar frå det første uskiftebuet før dette buet er skift. Sambuaren sin rett til å sitte i uskifte kan berre avgrensast ved testament som han eller ho har fått kunnskap om før arvelataren døydde. Vilkåret om at den attlevande sambuaren må ha fått kunnskap om testamentet, gjeld likevel ikkje dersom det var umogeleg eller det etter tilhøva ville vere urimeleg vanskeleg å varsle han eller henne. Alt den attlevande sambuaren er eller blir eigar av som høyrer naturleg saman med dei eigedelane han eller ho har tatt over uskift, går inn i uskiftebuet”.

Etter arveloven § 28c fjerde ledd vil alt som kjøpes eller erstatttes av lengstlevende under uskiftet gå inn i uskiftet, og skal skiftes. Alt samboeren blir eier av skal således inn i uskifteboet og skiftes, jf. Ot.prp.nr.73 (2007-2008) s. 49:

”Fjerde ledd har en parallell i arveloven §17. Etter lovforslaget vil det som den gjenlevende samboeren erverver og som knytter seg til de formuesgoder som uskifteboet omfatter, gå inn i uskifteboet. For eksempel vil nytt innbo som tilføres boligen eller fritidsboligen, og verdistigning ved vedlikehold, oppussing eller påbygging av boligen, gå inn som en del av uskifteboet, se nærmere kapittel 9.4.3.2. Bestemmelsen vil også gjelde for uskiftebo som omfatter andre eiendeler enn felles bolig og innbo og bil og fritidseiendom til felles bruk, se første ledd annet punktum. Er retten til å sitte i uskifte utvidet ved testament eller arvingenes samtykke, kan det likevel være at testamentet eller samtykket gir grunnlag for en annen løsning. Bestemmelsen er ikke til hinder for at arvingene samtykker i at andre eiendeler går inn i uskifteboet”.

Samboer må eter arveloven § 28d tilsvarende som en ektefelle overta avdødes gjeld, og blir personlig for avdødes forpliktelser. Samboeren kan likevel eventuelt utstede proklama etter kapittel 12 i skiftelova, med befriende virkning. Etter arveloven § 28g må gjenlevende samboer sende inn melding til den lokale tingretten om at vedkommende ønsker å sitte i uskifte innen 60 dager, for at retten ikke skal tapes. Lengstlevende har krav på å vite boets økonomiske stilling, før vedkommende tar på seg avdødes forpliktelser.

Når boet skal skiftes etter at lengstlevende har sittet i uskifte, følger av arveloven § 28e at uskifteboet deles mellom arvingene etter begge samboere i henhold til verdien av samboernes eiendeler på tidspunktet da uskiftet tok til. Det skjer således ingen deling i to halvparter på hver av slektsleddene, slik det skjer etter uskifte mellom ektefeller. Dersom boet blir skiftet mens lengstlevende samboer lever, har den lengstlevende samboeren rett til arv etter § 28 b i tillegg til egen del av. Skifteloven kapittel 10 gjelder tilsvarande, med unntak av § 63 andre og tredje ledd.