Gjensidig testament

Gjensidig testament er egentlig to eller flere testamentariske disposisjoner som gjøres til fordel for hverandre. Det gjensidige testament kan gjøres på ett eller flere dokumenter, men alle må oppfylle formkravene for testament. Disposisjonen blir ofte brukt mellom ektefeller og samboere uten livsarvinger. Særlig samboere som ikke har legalarverett må bruke testament for å sikre den andre samboer, og det er da vanlig å gjøre det som et gjensidig testament.

Definisjonen på gjensidig testament er gitt i arveloven § 49 tredje ledd:

”Loven er ikkje til hinder for at fleire personar gjer felles testament. Heller ikkje er loven til hinder for at fleire personar gjer testament til føremon for kvarandre (gjensidig testament)”.

I rettspraksis kan det også være et gjensidig testament, dersom testamentet tilgodeser/ er til fordel for den enes livsarvinger eller andre nærstående, jf. Rt 1979 s. 922 (s. 927):

”Etter min oppfatning kan det reises spørsmål om det her er tale om et gjensidig testament, slik dette defineres i arvelovens § 49 tredje ledd siste punktum – « testament til føremon for kvarandre (gjensidig testament) ». Anna Mathilde Nilsen var tillagt fordeler ved testamentet, men ikke Kasper Nilsen, derimot hans særkullsbarn. Meget taler imidlertid for å anvende reglene om gjensidig testament også på et forhold hvor det ikke er den ene testator selv, men hans nærmeste slektninger som tilgodeses”.

Et gjensidig testament har alltid en primærdisposisjon, som vil gå ut på hva lengstlevende skal arve når førstavdøde dør. Videre vil man i gjensidig testament ofte også ha sekundærdisposisjoner som sier noe om hvem som skal arve når også lengstlevende er død. Her vil en vanlig problemstilling være om lengstlevende etter førstavdødes død kan testamentere over førstavdødes eiendeler, eller om det som følge av sekundærdisposisjoner er lagt begrensninger i lengstlevendes testasjonsfrihet.

Hvis testamentet ikke inneholder sekundærdisposisjoner, har gjenlevende full testamentarisk disposisjonsrett. Dersom testamentet inneholder sekundærdisposisjoner, vil tolkingsregelen i arveloven § 58 komme til anvendelse (se nedenfor under Tilbakekall og endring av gjensidig testament).