Arbeidsretten

Arbeidsretten er en særdomstol for saker om arbeidstvister. Domstolen skal behandle tvister som er knyttet til tariffavtalers gyldighet, forståelse og beståen, samt krav med grunnlag i tariffavtale eller brudd på arbeidstvistlovens regler om fredsplikt, jf. arbeidstvistloven § 7 nr. 2 og tjenestetvistloven § 24 første ledd.

En sak vedrørende dette kan ikke bringes inn for de ordinære domstoler, og må avvises dersom dette gjøres etter arbeidstvistloven § 7 nr. 2 og tjenestetvistloven § 24 første ledd.

Det er bare tariffavtalens parter som har søksmålskompetanse overfor Arbeidsretten.

Dersom tariffavtalen ikke bare er inngått mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening, men også med dens underavdelinger, er det bare den overordnede fagforening eller arbeidsgiverforening eller den enkeltstående arbeidsgiver som har søksmålskompetanse, jf. arbeidstvistloven § 8 første ledd. Den enkelte arbeidstaker kan dermed ikke opptre som saksøker for Arbeidsretten. Denne kan imidlertid begjære hjelpeintervensjon dersom den som har søksmålskompetanse samtykker, jf. arbeidstvistloven § 8 annet ledd. Hjelpeintervenienten må også ha rettslig interesse etter sivilprosessens regler, jf. ARD 1988 s. 240.

Det foreligger en plikt for partene å søke å komme til en minnelig løsning før saken bringes inn for Arbeidsretten. Men dersom motparten nekter å gå med på forhandlinger, vil ikke det føre til avvisning av søksmålet fra saksøker, jf. ARD 1994 s. 237.