Feriepenger

Hvem som har krav på feriepenger

Arbeidstakere som mottok lønn fra en arbeidsgiver i det foregående år (opptjeningsåret), har krav på feriepenger fra denne. Dette gjelder uansett varighet av ansettelsesforholdet og inntektens størrelse, jf. ferieloven § 10 nr. 1.

Det er mulig å avtale ordninger som fraviker loven, men disse avtalebetingelsene må stille arbeidstakeren bedre enn de krav som følger av loven, jf. ferieloven § 3.

Feriepengegrunnlaget

Feriepengegrunnlaget er det arbeidsvederlag som arbeidstakeren har opptjent forrige år. At det må dreie seg om arbeidsvederlag innebærer at en rekke ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker ikke er omfattet av beregningsgrunnlaget. Dette gjelder naturalytelser og såkalte frynsegoder, eksempelvis gratis avis, barnehageplass, bil, godtgjørelse for kostnader til reiser, hotellopphold mv. Verdien av gratis kost skal likevel beregnes med, jf. ferieloven § 10 nr. 2 nr. 1 annet ledd bokstav b.

Videre er det i loven bestemt at sykepenger utbetalt av arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden og omsorgspenger for inntil 10 dager som er betalt av arbeidsgiver ved barns eller barnepassers sykdom, skal regnes som arbeidsvederlag, og dermed være med i beregningsgrunnlaget for feriepenger, jf. ferieloven § 10 nr. 4. Folketrygden utbetaler feriepenger av sykepenger for inntil 48 dager hvert opptjeningsår, jf. ferieloven § 10 nr. 4 annet ledd bokstav b og folketrygdloven § 8-33. Utbetaling av feriepenger

Utgangspunktet etter ferieloven er at feriepenger skal utbetales ved siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstakeren har i alle tilfelle rett til å kreve at feriepengene utbetales én uke før ferien tar til. Hvis ferien deles opp, skal også feriepengene deles opp. Dersom ferie overføres til neste år, utbetales feriepengene når ferien tas, jf. ferieloven § 11 nr. 1.

Ved opphør av arbeidsforholdet, skal de opptjente feriepenger utbetales samtidig med siste vanlige lønningsdag før fratreden. Dersom en del av feriepengene ikke lar seg beregne på dette tidspunkt, kan det resterende beløp utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjøret, jf. ferieloven § 11 nr. 3.

Det er i strid med ferieloven å inkludere feriepengene i den faste lønnen. Dette vil være i strid med formålet med ferieloven, nemlig å sikre arbeidstakere årlig for ferietid og feriepenger, jf. ferieloven § 1. Det følger også av rettspraksis, eksempelvis Rt. 1968 s. 725 og LB 2003 s. 8625 (Borgarting lagmannsrett).