Avvikling av ferie

Normaltilfellene

Arbeidsgiver og arbeidstaker eller dennes tillitsvalgte skal sammen drøfte når ferien skal avvikles. Dette skal skje i god tid før ferien. Dersom partene ikke oppnår enighet, kan arbeidsgiver i kraft av sin styringsrett ensidig fastsette tidspunktet for ferieavviklingen, jf. ferieloven § 6 første ledd.

Arbeidstaker har krav på å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien tar til, med mindre særlige grunner er til hinder for dette. Denne underretningsplikten gjelder bare når arbeidstaker eller tillitsvalgte krever det, jf. ferieloven § 6 annet ledd.

Tiden for ferieavviklingen arbeidsgiver har underrettet arbeidstakerne om kan endres av arbeidsgiver dersom det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser. Endringen kan bare foretas dersom de uforutsette hendelsene vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder, jf. ferieloven § 6 tredje ledd. Disse vilkårene er strenge, og det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at de er oppfylt.

Arbeidsgiver skal på forhånd drøfte spørsmålet om endring av ferietiden med arbeidstakeren. Sistnevnte kan kreve erstattet dokumenterte merutgifter som følger av endringen av ferien, jf. ferieloven § 6 tredje ledd annet punktum. Slike merutgifter kan være utgifter i forbindelse med reiser eller lignende som ikke kan avbestilles kostnadsfritt. Det er dermed utelukket å kreve oppreisning eller annen ikke-økonomisk erstatning.

For at arbeidsgiver skal ha mulighet til å vurdere hvilke kostnader en endring vil medføre, er arbeidstaker pliktig å opplyse arbeidsgiver om sine merutgifter under drøftelsesmøtet, jf. ferieloven § 6 tredje ledd. Dersom arbeidsgiver endrer ferien uten at lovens vilkår for dette er oppfylt, kan arbeidstaker etter omstendighetene kreve erstatning for ikke-økonomisk tap etter ferieloven § 14.

Arbeidstakere som er over 60 år

Arbeidstakere over 60 år, har som nevnt, rett på 6 ekstra virkedager ferie. Det er i utgangspunktet opp til disse arbeidstakerne selv å bestemme når ekstraferien skal avvikles, men annet kan være avtalt. Ekstraferien kan tas ut samlet eller med en eller flere dager om gangen, jf. ferieloven § 6 første ledd annet punktum. Loven pålegger arbeidstakere som ønsker å avvikle ekstraferien en underretningsplikt hvor de skal gi arbeidsgiver minst 2 ukers varsel før avviklingen av ekstraferien, jf. ferieloven § 6 annet ledd annet punktum.

Ferieavvikling i oppsigelsestid

Ved oppsigelse fra arbeidsgivers side er hovedregelen at arbeidsgiver ikke kan kreve at ferien legges til arbeidstakerens oppsigelsestid uten dennes samtykke. Unntak gjelder dersom oppsigelsestiden er tre måneder eller lenger, jf. ferieloven § 8 første ledd.

Arbeidstaker og arbeidsgiver kan etter at oppsigelse er gitt, avtale at ferien helt eller delvis skal legges til oppsigelsestiden, jf. ferieloven § 8 femte ledd.

Ferieavvikling under sykdom og permisjon

Arbeidstaker som blir helt arbeidsufør før ferien starter, kan kreve at ferien skal utstettes til senere i ferieåret. Dette gjelder således ikke for arbeidstaker som kun er delvis sykmeldt. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt før ferien, jf. ferieloven § 9 første ledd.

Det er tilstrekkelig at man er sykmeldt en del av ferien. Vender man tilbake til jobb etter sykmeldingen har man rett til å få utsatt hele ferien.

En arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt, jf. ferieloven § 9 første ledd annet punktum.

Arbeidsgiver kan heller ikke uten arbeidstakerens samtykke legge ferie til permisjonstid hvor det ytes fødsels- eller omsorgspenger ved adopsjon, jf. ferieloven § 9 annet ledd. Dette gir arbeidstaker mulighet til å stanse stønadsutbetalingene fra Folketrygden, og i stedet avvikle ferietid. På denne måten kan stønadsperioden strekkes over et lengre tidsrom.

Faller permisjonstiden sammen med allerede fastsatt ferie, kan arbeidstakeren kreve utsettelse av de virkedager ferie som er blitt omfattet av permisjonstiden, jf. ferieloven § 9 annet ledd tredje punktum.

Ferietiden

Arbeidstaker kan kreve at 18 virkedager, det vil si 3 uker, skal legges i hovedferieperioden 1. juni til 30. september. Denne retten innebærer en begrensning i arbeidsgivers styringsrett. Når det gjelder den resterende delen av ferietiden, det vil si 7 virkedager, kan arbeidstaker kreve at disse skal gis samlet innenfor ferieåret.

Partene kan skriftlig avtale at arbeidstakeren ikke skal ha disse rettighetene når det gjelder avgjørelse av avviklingen av ferietiden.