Opplysningsplikt for tilbyder

Forbrukeren skal før avtaleinngåelse motta opplysninger han har grunn til regne med å få, og i tillegg oppstiller loven minstestandarder for hva som må med av opplysninger, jf. angrerettloven §§ 7-8 (kapittel 3). Å opplyse om disse minstestandarder for opplysninger om varen/tjenesten er en lovpålagt plikt for selger eller tjenesteyter.

“§ 7. Opplysningsplikt før avtaleinngåelsen ved avtaler om varer og andre tjenester enn finansielle tjenester

Før det blir inngått en avtale skal forbrukeren motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å regne med å få, herunder opplysninger som forbrukeren har krav på etter annen lovgivning. Forbrukeren skal i alle fall ha opplysninger om: a) varens eller tjenestens viktigste egenskaper b) de totale kostnadene forbrukeren skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader, og spesifikasjon av de enkelte elementene i totalprisen c) om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) etter loven her eller ikke d) alle vesentlige avtalevilkår, herunder om betaling, levering eller annen oppfyllelse av avtalen samt om avtalens varighet når avtalen gjelder løpende ytelser e) selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse f) tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i g) kostnadene ved bruk av fjernkommunikasjonsmetoden, dersom de ikke beregnes etter normaltakst h) hvilke språk informasjon og avtalevilkår er tilgjengelig på. Ved uanmodet oppringning skal forbrukeren før denne blir bundet av en avtale også motta skriftlige opplysninger om a) at forbrukeren ikke blir bundet før et tilbud er akseptert skriftlig, jf. § 10 a b) varens eller tjenestens art d) de totale kostnadene forbrukeren skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader c) eventuell bindingstid, abonnement eller minstekjøp. Annet ledd gjelder ikke ved oppringning om a) salg av varer eller tjenester fra frivillige organisasjoner b) salg av avisabonnement. Departementet kan i forskrift stille krav om registrering i frivillighetsregisteret, jf. lov 19. juni 2007 nr. 88, for å bli regnet som frivillig organisasjon etter tredje ledd. Opplysningene skal gis på en klar og forståelig måte. Der opplysningene gis ved fjernkommunikasjon skal det tilpasses det midlet som anvendes. Markedsføringen skal ta særskilt hensyn til behovet for beskyttelse av mindreårige. Ved markedsføring som er rettet direkte til norske forbrukere, eller der markedsføringen er på norsk, skal opplysningene gis på norsk”.

I henhold til angrerettsloven kap. 3 må en som selger til forbruker blant annet opplyse om varens eller tjenestens viktigste egenskaper, de totale kostnadene forbrukeren skal betale, spesifikasjon av de enkelte elementene i totalprisen , om forbrukeren har angrerett, alle vesentlige avtalevilkår om betaling, levering varighet eller annen oppfyllelse av avtalen, selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse mv., tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i, kostnadene ved bruk av fjernkommunikasjonsmetoden og hvilke språk informasjon og avtalevilkår er tilgjengelig på. Eksempler på slike opplysninger er varens eller tjenestens viktigste egenskaper, totalkostnader inkludert frakt, adgang til angrerett, vesentlige avtalevilkår osv, jf. angrerettloven § 7 første ledd, bokstav a-f.

En nærmere forklaring av hvilke opplysninger som skal gis etter angrerettloven § 7 første ledd a-f er gitt i Ot.prp.nr.36 (1999-2000) s. 98:

“Bokstav a gjelder opplysninger om varens eller tjenestens viktigste egenskaper. Hva som ligger i dette kravet vil variere avhengig av hvilke varer og tjenester det er tale om, og dessuten av om det er standardiserte varer eller spesielt tilvirkede varer og om det finnes ulike typer eller modeller. Bestemmelsen må tolkes ut fra formålet, som er at forbrukeren skal få de opplysninger som er relevante for kjøpsbeslutningen. For enkelte varegrupper kan en svært kort beskrivelse være tilstrekkelig, f.eks. for en bok opplysninger om tittel, forfatter og om den er innbundet eller ikke. For andre varer, f.eks. datamaskiner, vil det være nødvendig med mer omfattende tekniske spesifikasjoner. Når selgeren skal vurdere hvilke opplysninger som skal gis, kan det være nyttig å ha for øye at forbrukeren skal kunne danne seg et inntrykk av det produktet som tilbys, slik at en i størst mulig grad unngår at kundene returnerer varen fordi det var noe annet enn det de ventet. Bokstav b gjelder opplysninger om de økonomiske sider ved avtalen. Varens eller tjenestens pris skal oppgis. Alle kostnader skal oppgis, herunder avgifter som toll, ekspedisjonsgebyr per ordre, og kostnader ved forsendelse dersom varen skal sendes. Forbrukerombudet uttaler: « Bestemmelsen i lovforslagets § 8 h bør omformuleres slik at kunden har krav på en spesifisering av kostnadene. Dette gjør at forbrukeren kan kontrollere om kostnaden for de enkelte komponenter er i samsvar med det som er avtalt. » Departementet har endret forslaget, slik at det stilles krav til spesifikasjon av utgiftene. Etter bokstav c skal det opplyses om det er angrerett for den aktuelle avtalen eller ikke. Plikten gjelder for alle avtaler som ikke er unntatt fra lovens virkeområde. Opplysningsplikten gjelder således ikke ved for eksempel salg fra automater eller ved auksjonssalg som er unntatt fra loven. Men der en avtale i utgangspunktet er omfattet av loven generelt, men det aktuelle produktet er unntatt fra angreretten, skal det også opplyses om at angreretten ikke gjelder, for å forhindre at forbrukeren inngår avtalen i den tro at han eller hun har angrerett. På bakgrunn av en uttalelse fra eforum.no, som mente bestemmelsen var uklar med hensyn til plikten til å gi opplysninger om at det i enkelte tilfeller ikke er angrerett, er bestemmelsens ordlyd nå endret. Et eksempel på at det skal opplyses om at det ikke er angrerett, er ved salg av juletrær via Internett. Juletrær er varer og dermed i utgangspunktet omfattet av loven, når de omsettes ved fjernsalg. Slike varer vil imidlertid være omfattet av unntaket for « varer som raskt forringes fysisk », jf. § 12 første ledd bokstav c, og er dermed unntatt fra angreretten. Dette skal forbrukeren motta opplysning om. I bokstav d fastslås det at også andre vesentlige avtalevilkår skal opplyses. Selv om angreretten gjør det mulig å angre på de varene som er omfattet av den, er det et mål å forhindre at det inngås avtaler på vilkår som ikke passer. Eksempler på vesentlige avtalevilkår er vilkår om levering, f.eks. om at varen må hentes på en godsterminal eller at varen sendes som postoppkravssending, eller forventet leveringstid. Opplysningene må gis på en slik måte at forbrukeren vet hvor lang tid det vil gå fra bestilling er sendt til varen leveres. I praksis gjøres dette ofte ved at det opplyses om at det tar for eksempel 1-2 dager fra bestillingen er mottatt til den ekspederes og varen sendes ut, og at normal frakttid for den forsendelsesmåten selgeren bruker er 3-4 dager, men for enkelte varer er det særskilte leveringstider som er opplyst for den enkelte varen. I en del tilfeller vil det være avgjørende for forbrukeren om varen kan leveres før en bestemt dato, f.eks. ved innkjøp av en gave til en fødselsdag eller innkjøp av julegaver. Hvis varen først kan leveres senere, er det i slike tilfeller en fordel for begge parter at avtalen overhodet ikke inngås, ettersom retur av varen vil påføre både forbrukeren og selgeren unødvendige kostnader. Vilkår om betaling skal opplyses, f.eks. ved netthandel om det må betales med kredittkort eller om kundene kan velge postoppkrav eller å få tilsendt innbetalingsblankett”.

Opplysningene skal i tillegg gis på en klar og forståelig måte, jf. angrerettloven § 7 annet ledd første punktum. Dette henger sammen med lovens hensikt om å gi forbrukeren tilstrekkelig informasjon. Er markedsføringen på norsk eller myntet på norske forbrukere, skal opplysningene også gis på norsk, jf. angrerettloven § 7 tredje ledd.

Ved avtaleinngåelse skal følgende opplysninger skriftlig på et varig medium som forbrukeren råder over: a) opplysningene som nevnt i § 7 første ledd bokstav a-f b) vilkårene og framgangsmåten for, samt virkningene av å benytte angreretten c) opplysninger om eventuell ettersalgsservice og gjeldende garantivilkår d) vilkår for oppsigelse av avtalen dersom den er tidsubegrenset eller av mer enn ett års varighet e) bekreftelse av bestillingen.

Forbrukeren kan kreve opplysninger på et skriftlig og varig medium som han rår over, jf. angrerettloven § 9 første ledd. Eksempler på slike opplysninger er de som er nevnt i angrerettloven § 7, vilkår-, fremgangsmåte- og virkninger av angreretten, opplysninger om eventuell ettersalgsservice og garantivilkår, oppsigelsesvilkår(dersom avtalen er tidsubegrenset eller varer mer enn ett år) og bekreftelse av bestilling, jf. angrerettloven § 9 første ledd, litra a-e.

Eksempler på varig medium er CD-rom, e-post og papirdokumenter. Angrerettskjema skal følge med varen, og det er standardskjemaet utgitt av barne- og likestillingsdepartemenetet som skal benyttes