Hva er angrerett?

Angrerett er en lovfestet rett for forbruker til ensidig å gå fra avtale om kjøp av vare eller finansiell tjeneste overfor en profesjonell part innen en angitt periode på vanligvis 14 dager, i tilfeller hvor kjøpet inngås på andre måter enn i butikk eller fast utsalgssted. Angrerett bryter med prinsippet om at inngåtte avtaler skal holdes (pacta sund servanda).

Angreretten er regulert i lov 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted. Angrerettsloven gir angrerett ved avtale om kjøp av vare eller tjeneste som skjer til forbruker 1. utenfor fast utsalgssted eller 2. ved fjernsalg, jf. angrerettloven § 1. Det er aldri angrerett når kjøpet inngås i selgerens forretning.

Etter angrerettloven § 11 har forbrukeren rett til å gå fra avtalen ved å gi melding til selgeren innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i lovens kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte. Ved fjernsalg løper fristen uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller etter ett år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt.

Det er ikke nødvendig å angi noen grunn til at en ønsker å gå fra avtalen, og det trenger heller ikke være noen mangler ved det leverte. Loven gjelder ved salg av varer og tjenester mellom en profesjonell selger og forbruker. Angreretten gjelder både ved kjøp av varer og tjenester, jf. angrerettsloven § 1.

En slik lovfestet adgang til å gå fra inngåtte avtaler har som formål at forbrukeren skal være vernet mot overrumplende salgstiltak i uforberedte situasjoner, og useriøse forretningsmetoder fra en profesjonell part. En annen grunn er at forbrukeren vanligvis ikke har samme mulighet til å undersøke en vare fysisk før kjøp, når kjøpet ikke gjøres i butikk. Forbruker har dermed ikke mulighet til å utøve sin undersøkelsesplikt før handel allerede er inngått. Selv om det ikke foreligger mangel ved varen eller tjenesten etter avtalen, så kan forbrukeren på grunn av manglende undersøkelse ved fjernsalg eller tid til å områ seg utenfor fast utsalgssted, komme til å angre kjøpet. Lovgiver har derfor ansett det som viktig å gi forbruker en særlig beskyttelse ved avtaler om kjøp av varer og tjenester som inngås utenfor fast utsalgssted og ved fjernsalg.

Angrerettsloven er ment å gi forbrukeren en mulighet til i ro og mak å vurdere avtalen, og undersøke varene eller tjenestene. Formålet med angrerettsloven er også å opplyse forbrukeren i tilstrekkelig grad. I tillegg er formålet med angreretten å gi kjøper en mulighet til å ombestemme seg ved visse direktesalgsmetoder, som oppleves som pågående, der kjøperen ikke har fått mye betenkningstid før avtalen inngås. Konsekvensen blir ofte at forbrukeren angrer på kjøpet i ettertid. Angrerett skal i følge forarbeidene til angrerettloven sørge for balanse i kontraktsforholdet, jf. Ot. prp. nr. 36 (1999-2000) pkt. 2.2.

I og med at hele loven gjelder forbrukerkjøp, er hele loven gjort ufravikelig. Det betyr at det ikke kan avtales noe som gir forbrukeren dårligere rettigheter enn det som følger av angrerettloven, jf. angrerettloven § 3.