Virkninger av angrerett

Virkningene av angreretten for varer reguleres av angrerettloven § 14 (avtaler som er inngått ved telefonsalg eller salg utenfor fast utsalgssted) og angrerettloven § 15 (ved avtaler som er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg). Forskjellen på de to bestemmelsene er i hovedsak at selger bærer returkostnadene ved telefonsalg og salg utenfor fast utsalgssted, mens forbruker (kjøper) bærer returkostnadene ved annet fjernsalg enn telefonsalg – typisk postordre, TV-shopping og internetthandel. Hvis hele eller deler av avtalen er fullført, skjer det ved utløsning av angreretten, en tilbakeføring i henhold til bestemmelsene i angrerettloven §§ 14 og 15.

Ved gjennomføring av angrerett faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort, og det skal skje en tilbakeføring av partenes ytelser. Ved telefonsalg og salg utenfor fast utsalgssted skal det etter angrerettsloven § 14 skje en tilbakeføring for selgers regning. Det som skal tilbakebetales vil normalt være kjøpesummen, samt andre kostnader som forbrukeren har hatt til porto for retur, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter og oppkravsgebyr. Selgeren skal etter bestemmelsen også eventuelt betale et beløp til dekning av returutgifter, avhengig av hvordan varen returneres. Selgerens betaling skal skje senest 14 dager fra den dagen selgeren mottok melding om at forbrukeren går fra avtalen. Betaling anses å ha skjedd når beløpet står til forbrukerens rådighet på bankkonto eller utbetalingsblankett er kommet frem.

Selger skal etter angrerettloven § 14 annet ledd ved bruk av angreretten betale tilbake hele kjøpesummen. Det er ikke adgang til å holder tilbake deler av kjøpesummen, såfremt ikke forbruker har vært uaktsom i bruken, jf. FTU-2007-735:

”Det fremgår av angrerettl. § 14 annet ledd at klageren har krav på tilbakebetaling av kjøpesummen i sin helhet. Det fremgår videre av § 12 første ledd a) at skade på tingen kan være til hinder for utøvelse av angrerett, dersom skaden skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. Sammenhengen mellom disse bestemmelsene viser at selgeren ikke kan gjøre fradrag i kjøpesummen for skade som ikke skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg. I denne saken er det ikke avgjørende holdepunkter for slik uaktsomhet eller manglende omsorg. Når det gjelder filteret, forstår utvalget det slik at dette måtte byttes fordi klageren hadde prøvet støvsugeren med sikte på å vurdere bruk av angreretten. Det er heller ikke anledning til å gjøre fradrag i kjøpesummen for bytte av filter”.

Kjøperen kan holde igjen varen til selger betaler tilbake kjøpesummen. Forbrukeren må sende tilbake varen innen rimelig tid, men kan avvente tilbakebetaling fra selger, jf. angrerettloven § 14 fjerde ledd. Hovedsaklig skal varen stilles til selgerens rådighet der den ble mottatt, jf. angrerettloven §14 sjette ledd. Dersom varen for eksempel er levert gjennom posten eller annen fraktfører, skal den sendes tilbake på samme måte, gitt at selgeren har sørget for hensiktsmessig returpakning, jf. angrerettloven § 14 femte ledd.

Hvis tingen er levert forbrukeren på annen måte, som for eksempel er levert i forbrukerens hjem eller på et annet avtalt leveringssted, kan forbrukeren velge om han vil stille varen til rådighet på mottaksstedet eller levere eller sende varen til selgeren. At varen stilles til rådighet for selgeren innebærer at forbrukeren må levere varen på en måte som sikrer at selgeren faktisk får rådighet over gjenstanden, og i samråd med selgeren. Det forutsettes at selgeren har fått melding om valgt returmåte etter angrerettloven §§ 11 og 13, og således har fått anledning til å gi nærmere anvisninger på hvordan returen skal skje. Dersom kjøperen har gitt selger melding om at varen er stilt til selgerens rådighet etter angrerettloven § 14 sjette ledd, og varen ikke hentes innen 3 måneder, kan kjøperen beholde varen vederlagsfritt, jf. angrerettloven §14 åttende ledd.

Ved avtaler som er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg skal det etter angrerettsloven § 15 skje en tilbakeføring for forbrukers regning. Ved postordre, TV-shopping og internetthandel bæres således returkostnadene i utgangspunktet av forbrukeren, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller levert en erstatningsvare fordi den opprinnelige varen ikke var tilgjengelig etter angrerettloven § 15 første ledd. Forbrukeren skal sende tilbake varen innen rimelig tid, jf. angrerettloven §15 annet ledd. Dette er en plikt for forbrukeren. Forbrukeren kan kreve å få betalt tilbake kjøpesummen innen 14 dager fra da selger mottar varen eller henteseddel eller at den er stilt til hans rådighet, jf. angrerettloven §15 femte ledd. Dersom kjøperen har gitt selger melding om at varen er stilt til selgerens rådighet etter angrerettloven § 15 fjerde ledd og varen ikke hentes innen 3 måneder, kan kjøperen beholde varen vederlagsfritt, jf. angrerettloven § 15 syvende ledd.

Ved tilvirkning av varer, altså varer som er spesiallaget etter bestilling fra forbruker, kan det avtales at arbeidet på tilvirkningen eller tilpassingen skal påbegynne før angrefristen løper ut mot at forbrukeren betaler for arbeidet som er utført, med den virkning at forbrukeren ved bruk av angreretten betaler for utført arbeid og medgåtte materialer, jf. angrerettloven §16 første ledd. Dette gjelder ved annet fjernsalg enn telefonsalg. Slik påbegynnelse skal avtales særskilt, og kan ikke skje før selgeren har gitt de opplysninger som kreves etter kapittel 3 på foreskreven måte.

Dersom det foreligger kredittavtaler i direkte tilknytning til kjøpet, faller disse bort samtidig med at angreretten benyttes, jf. angrerettloven § 17. Tilknyttede avtaler faller bort på samme måte også i tilfeller av angrerett ved finansielle tjenester, jf. angrerettloven § 22d.

Gjennomføring av angreretten for tjenester følger av angrerettloven § 21. Etter angrerettloven § 21 bortfaller forbrukerens plikt til å oppfylle avtalen. Ved tjenester vil det være mest aktuelt at de fremtidige tjenester innstilles fremover (ex nunc). Dersom det har skjedd en prestasjon, for eksempel at forbruker har forhåndsbetalt, skal det skje en tilbakeføring. Forbrukeren har da også krav på å få tilbakeført det som er betalt til den profesjonelle.

”§ 21. Gjennomføring av angreretten Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom noen av partene har oppfylt hele eller deler av avtalen skal det skje en tilbakeføring så langt det er mulig. Dette gjelder ikke kostnader forbrukeren eventuelt skal svare for etter avtale i medhold av tredje ledd. Bestemmelsene i §§ 14 og 15 gjelder tilsvarende for tilbakebetaling av vederlag og tilbakeføring av varer forbrukeren har mottatt i forbindelse med tjenesteavtalen. Ved annet fjernsalg enn telefonsalg kan det avtales at tjenesten skal påbegynnes før utløpet av angrefristen, med den virkning at forbrukeren ved bruk av angreretten skal betale for den delen av tjenesten som er utført samt for medgåtte materialer. Slik påbegynnelse skal avtales særskilt. Påbegynnelse kan ikke skje før tjenesteyteren har gitt de opplysninger som kreves med hjemmel i kapittel 3 på foreskreven måte”.

Forbrukeren kan bruke angreretten for tjenester ved å gi melding til selgeren innen 14 dager etter reglene i angrerettloven § 13, som gjelder tilsvarende for avtaler om tjenester, jf. angrerettloven § 20.