Tap av angrerett gjennom for sen melding

For å benytte angreretten må forbrukeren melde fra til selgeren innen utløpet av angrefristen. Etter angrerettloven § 18 første ledd begynner angrefristen på 14 dager å løpe « etter at de opplysninger som kreves med hjemmel i kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte ». Fristen regnes fra forbrukeren har mottatt hele varen med vedlagte opplysninger på foreskreven måte, herunder eventuelt angrefristskjema e.l. fastsatt i medhold av § 10.

Det er i forskrift om angreskjema av 27.02.2001, gitt med hjemmel i angrerettloven § 10, fastsatt krav om at den næringsdrivende blant annet skal levere et nærmere bestemt angreskjema til forbrukeren ferdig utfylt, jf. forskriftens § 1. Fristen løper som hovedregel fra den dagen forbrukeren har mottatt hele varen og de opplysninger som skal gis etter § 9 og eventuell forskrift etter § 10.

Det følger av samme bestemmelse at det er en forutsetning for at hovedregelen om 14 dagers frist skal komme til anvendelse at også de opplysninger som kreves med hjemmel i kapittel 3 er mottatt « på foreskreven måte ». Dersom disse opplysningene, herunder angreskjema, ikke er mottatt på foreskreven måte, blir fristen tre måneder, eventuelt ett år, jf. angrerettloven § 11 første ledd annet punktum. Tre månedersfristen og ettårsfristen ved henholdsvis manglende angrerettsskjema og manglende opplysning overhodet løper begge fra varen ble mottatt av forbruker.

Dersom alle opplysningene er gitt, men ikke på en måte som oppfyller lovens krav, begynner ikke angrefristen å løpe før varen er mottatt. Forarbeidene Ot.prp.nr.36 (1999-2000) s. 103 nevner her som eksempel tilfeller ”der selger henviser til en internettside der alle relevante opplysninger finnes”. Forarbeidene sier i Ot.prp.nr.36 (1999-2000) s. 103 følgende om vilkåret om at hele varen skal være mottatt, og krav om vedlagte opplysninger om angreretten ved levering av varen:

”Med vilkåret om at varen skal være mottatt menes her at forbrukeren har fått tingen fysisk i hende. Dette betyr at varer som sendes i posten ikke anses som mottatt idet forbrukeren mottar henteseddel i postkassen, men først når varen faktisk er hentet av forbrukeren. Dersom selgeren ikke oppfyller vilkårene, løper fristen uansett ut etter 3 måneder, eller etter ett år dersom det er opplysninger om angreretten som ikke er gitt. Angreretten vil ikke løpe før forbrukeren har mottatt « hele varen » . Dette er særlig aktuelt for kjøp av flere produkter som skal settes sammen eller på annen måte brukes sammen. Dette vil for eksempel være tilfelle ved kjøp av en PC, der avtalen omfatter selve maskinen, skjerm og tastatur. Angreretten løper ikke før forbrukeren har mottatt alle elementene, og således har mulighet til å undersøke varen”.

Angrefristen er dermed:

• 14 dager fra angreskjema eller annet tilstrekkelig opplysningsskriv er mottatt på forsvarlig måte hvis kjøperen har fått alle nødvendige opplysninger • Tre måneder fra mottak av varen hvis kjøperen har fått underretning om angreretten, men ikke «på foreskreven måte» • Ett år fra mottak av varen hvis kjøperen overhodet ikke har fått underretning om angreretten

I FTU-2006-106 ble det lagt til grunn at angrefristen var tre måneder for kjøp av en DVD-spiller, siden angreskjema ikke var vedlagt. I FTU-2007-363 ble det ikke opplyst om angrerett overhodet, og fristen var da følgelig ett år.

Hvilke opplysningsplikter selger har til forbruker om angreretten følger av lovens kapittel 2-3.

Fristen for sending av melding fra forbruker beregnes etter angrerettloven § 13:

“§ 13. 1 Melding om bruk av angreretten. Fristberegning Dersom forbrukeren 2 vil benytte angreretten etter § 11 skal det gis melding til selgeren om dette innen utløpet av den dagen fristen løper ut. I meldingen skal forbrukeren opplyse om hvordan retur av varen vil skje. Ender fristen på en lørdag, helligdag 3 eller høytidsdag 4 forlenges den likevel slik at den løper ut den nærmeste virkedagen som følger etter. Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og på en måte som er forsvarlig etter forholdene. Dette gjelder selv om meldingen blir forsinket eller på annen måte ikke kommer riktig fram”.

Det er ikke nødvendig, at forbrukers melding til selger gis på det angrerettsskjemaet som sendes fra selgersiden, så lenge meldingen gis på en etterrettlig måte etter angrefristloven § 13. En e-post til selger er eksempelvis tilstrekkelig, jf. FTU-2006-402. Det er imidlertid viktig å få med seg at forbrukeren i meldingen må opplyse om hvordan retur av varen vil skje, for at det skal være inngitt korrekt melding. Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og på en måte som er forsvarlig etter forholdene. Dette gjelder selv om meldingen blir forsinket eller på annen måte ikke kommer riktig fram.