Angrerett ved kjøp av varer og tjenester

Forbrukeren har en ubetinget angrerett ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted i 14 dager av varer, såfremt han eller hun melder fra til selgeren innen utløpet av fristen etter angrerettloven § 11. Tilsvarende regel for tjenester er nedfelt i angrerettloven § 18, og reglene for tjenester følger reglene for melding og fristberegning iht gitte opplysninger som for varer.

Forbrukeren må melde fra til selgeren innen 14 dager etter at han mottok varen/tjenesten dersom han ønsker å gå fra avtalen etter angrerettsloven § 11 første ledd, og tilsvarende etter § 18 for tjenester. For at hovedregelen om 14 dagers frist skal komme til anvendelse må de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 2 og 3 være mottatt « på foreskreven måte ». Dersom disse opplysningene, herunder angreskjema, ikke er mottatt på foreskreven måte, blir fristen tre måneder, eventuelt ett år, jf. angrerettloven § 11 første ledd annet punktum og angrerettloven § 18.

Angrerettlovens hovedregel er at forbrukeren må melde fra til selgeren innen 14 dager etter at han mottok varen med angreskjema eller tilstrekkelige opplysninger om angreretten dersom han ønsker å gå fra avtalen, jf. angrerettloven §§ 11 første ledd og 18. Kjøperen må dermed gi melding til selgeren innen fristen etter angrerettloven § 13 første ledd går ut.

Forbrukerkjøper gis da ved melding innenfor de frister som gjelder på 14 dager eller eventuelt senere, en rett til å gå fra kjøpsavtale inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted, jf. angrerettloven §§ 11:

“§ 11. Rett til å gå fra avtalen (angrerett) Forbrukeren 1 har rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi melding til selgeren etter § 13 innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte. Ved fjernsalg 2 løper fristen uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. 3 For varer som skal tilvirkes eller tilpasses spesielt 4 for forbrukeren 1 løper fristen ved annet fjernsalg enn telefonsalg 5 fra de opplysninger som kreves med hjemmel i kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte. Fristen løper likevel ut senest 3 måneder etter at avtalen ble inngått. 6 Ved kjøp av bokverk der det er avtalt at bokverket leveres som delleveranser over tid, begynner fristen å løpe når forbrukeren har mottatt det første bindet og de opplysninger som kreves med hjemmel i kapittel 3 på foreskreven måte, forutsatt at dette gjør det mulig for forbrukeren å danne seg en oppfatning av hele bokverket. Fristen løper uansett ut senest 3 måneder etter at det første bindet er mottatt eller etter 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. I tilfeller der forbrukeren ikke har mottatt opplysningene som kreves med hjemmel i kapittel 3 på foreskreven måte, reknes tilsvarende frist som nevnt i annet punktum fra mottakelsen av hvert enkelt bind”.

Det er ikke nødvendig å angi noen grunn til at en ønsker å gå fra avtalen. Bestemmelsen om angrerett er ment å gi forbrukeren en mulighet til i ro og mak å vurdere avtalen, og undersøke varene. Fristen begynner å løpe når hele varen og opplysningene påkrevd i kapittel 3 er mottatt.

Det fremgår av angrerettsloven § 9 at forbrukeren skal motta angreskjemaet « lesbart og lagret på papir eller annet varig medium som forbrukeren råder over ». Angrerettsskjemaet må dermed etter loven ikke leveres på papir, men kan for eksempel sendes over som pdf eller i e-post. Forarbeidene uttaler i Ot. pr. nr. 36 (1999-2000) på side 100 at en henvisning til selgerens hjemmeside ikke er tilstrekkelig, og et skjema/opplysningsskriv om angreretten må dermed være vedlagt i papir eller elektronisk i lesbar stand for forbruker.

Ved fjernsalg løper fristen likevel ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, men denne fristen forlenges til ett år dersom opplysninger om angreretten ikke er mottatt. For varer som skal tilvirkes eller tilpasses spesielt, løper fristen fra da opplysningene etter kapittel 3 er mottatt, men senest 3 måneder etter at avtalen ble inngått, jf. angrerettsloven §11 annet ledd. Det gjelder egne regler for bokverk, der bokverket leveres som delleveranser over tid.