Finansielle tjenester ved fjernsalg

For finansielle tjenester som tilbys som fjernsalg, har forbruker angrerett etter angrerettloven § 22a:

”§ 22a. Rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved fjernsalg Forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) innen 14 dager ved å gi melding til tjenesteyteren etter tredje ledd. For avtaler om livsforsikring og individuelle pensjonsavtaler er fristen 30 dager. Fristen løper fra avtalen er inngått eller, ved livsforsikringsavtaler, fra forbrukeren har fått melding om at avtalen er inngått, forutsatt at avtalevilkårene og opplysningene som kreves med hjemmel i § 9 a første ledd er mottatt på foreskreven måte. Dersom opplysningsplikten først oppfylles etter avtaleinngåelsen eller melding om at en livsforsikringsavtale er inngått, løper fristen fra det tidspunktet opplysningsplikten er oppfylt. Bestemmelsen i § 13 om melding om bruk av angreretten og fristberegning gjelder tilsvarende”.

Etter angrerettloven § 22a har forbrukeren rett til å gå fra avtalen ved fjernsalg innen 14 dager ved å gi melding til tjenesteyteren. Etter angrerettloven § 22a annet ledd løper fristen fra avtalen er inngått eller, ved livsforsikringsavtaler, fra forbrukeren har fått melding om at avtalen er inngått, forutsatt at avtalevilkårene og opplysningene som kreves med hjemmel i angrerettloven § 9a første ledd er mottatt på foreskreven måte.

Det er her tilsvarende krav om at forbrukeren rettidig inngir melding innen 14 dager. Bestemmelsene i angrerettloven § 13 om melding om bruk av angreretten og fristberegning gjelder tilsvarende for avtaler om tjenester, slik at fristens lengde vil kunne utvides dersom forbruker ikke har fått opplysninger etter angrerettloven § 9 a første ledd på foreskreven måte, jf. angrerettloven § 22a tredje ledd. Angrerettloven § 9a fastsetter at tjenesteyteren skal gi forbrukeren alle avtalevilkår og alle opplysninger som kreves etter § 7a skriftlig eller på varig medium i rimelig tid før forbrukeren blir bundet av avtalen. Dersom opplysningsplikten først oppfylles etter avtaleinngåelsen eller melding om at en livsforsikringsavtale er inngått, løper fristen fra det tidspunktet opplysningsplikten er opp­ fylt.

For avtaler om livsforsikring og individuelle pensjonsavtaler er fristen forlenget til 30 dager, og den beregnes også tilsvarende etter angrerettloven § 13. Fristen begynner å løpe når avtalen er inngått eller når forbrukeren har fått melding om at avtalen er inngått i tilfeller av livsforsikring, jf. angrerettloven § 22a annet ledd. Fristen utskytes imidlertid hvis ikke opplysninger er gitt på korrekt måte etter angrerettloven § 9a første ledd.

Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Det skjer en tilbakeføring i forhold til den delen av avtalen som er oppfylt. Virkningene av angrerett ved finansielle tjenester er regulert i angrerettloven § 22c, som fastslår hvordan tilbakelevering av ytelsene skal skje mellom forbruker og tilbyder:

”§ 22c. Gjennomføring av angreretten ved fjernsalg Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom noen av partene har oppfylt deler av avtalen, skal det skje en tilbakeføring. Ved bruk av angreretten kan forbrukeren kun pålegges å betale for den tjenesten som faktisk er levert. Det beløpet forbrukeren skal betale skal stå i rimelig forhold til omfanget av den tjenesten som allerede er levert sammenlignet med avtalens fulle oppfyllelse. Rett til betaling forutsetter at oppfyllelse av avtalen er påbegynt etter forbrukerens anmodning og at forbrukeren er blitt opplyst om det beløpet som skal betales i samsvar med reglene i § 7 a bokstav j jf. § 9 a første ledd. Tjenesteyteren skal snarest mulig og senest i løpet av 30 kalenderdager tilbakebetale ethvert beløp som han har mottatt fra forbrukeren i forbindelse med avtalen, med unntak av eventuelle beløp etter annet ledd. Fristen løper fra den dagen tjenesteyteren mottar melding om bruk av angreretten. Forbrukeren skal snarest mulig og senest i løpet av 30 kalenderdager tilbakeføre ethvert beløp og/eller formuesgode som han eller hun har mottatt. Fristen løper fra den dagen forbrukeren sender melding om bruk av angreretten”.

Forbrukeren kan pålegges å betale for den delen av tjenesten som er levert, jf. angrerettloven § 22c annet ledd. Vilkåret er imidlertid at beløpet står i rimelig forhold til tjenesten som er levert, holdt opp mot det som står igjen. I tillegg må tjenesten være påbegynt etter ønske fra forbrukeren og forbrukeren må være opplyst om betalingen av beløpet etter angrerettloven §§ 7a og 9a første ledd. Etter angrerettloven § 22c har tjenesteyter 30 dager til å tilbakeføre beløpet etter at melding om angrerett er mottatt.

Angrerettloven § 22d slår videre fast at dersom det er tilknyttet en annen fjernsalgsavtale til fjernsalgsavtale om finansielle tjenester, vil forbruker også ha rett til å gå fra den tilknyttede avtale.

”§ 22d. Oppheving av visse tilknyttede avtaler ved fjernsalg Hvis det til en finansiell tjeneste er knyttet en annen fjernsalgsavtale om tjenester som skal leveres av tjenesteyteren, oppheves den andre avtalen uten at det kan kreves vederlag for opphevelsen dersom forbrukeren benytter angreretten etter § 22 a. Første ledd gjelder tilsvarende når den tilknyttede tjenesten ytes av en annen enn den som yter den finansielle tjenesten på grunnlag av avtale mellom dem. Den som yter den finansielle tjenesten skal i så fall gi melding til den andre tjenesteyteren umiddelbart etter at melding om bruk av angreretten er mottatt fra forbrukeren”.