Angrerett ved kjøp av finansielle tjenester

Angrerett ved avtaler om finansielle tjenester er regulert i angrerettloven kap. 5a. Finansielle tjenester er i angrerettsloven § 6 første ledd bokstav f alle tjenester som har karakter av:

”bank-, kreditt-, forsikrings-, individuell pensjons-, investerings- eller betalingstjeneste”.

Ved kjøp av finansielle tjenester vil angreretten ved kjøp gjennom fjernsalg reguleres av angrerettloven § 22a, mens angreretten ved kjøp utenfor fast utsalgssted vil reguleres av angrerettloven § 22c.

Angrerett gjelder ikke for kjøp av tjenester hvor prisen er utsatt for svingninger som tjenesteyteren ikke kontrollerer, jf. angrerettloven § 22b første ledd. Dette gjelder for eksempel aksjer, fond mv., og det ville åpnet for spekulasjon om forbrukeren fikk angrerett på aksjer som raskt falt i verdi. Unntak fra angreretten gjelder også for reise- og reisegodsforsikring og andre forsikringsavtaler med varighet under en måned (bokstav b).

Andre unntak er avtaler som allerede før angreretten brukes er oppfylt etter uttrykkelig anmodning fra forbruker(bokstav c) og kreditt sikret ved pant i fast eiendom rettighet tilknyttet fast eiendom(bokstav d).

Etter angrerettloven § 19 gjelder angreretten heller ikke spille- og lotteritjenester og enkeltstående tjenester dersom selgeren ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom.