Avtalesensur etter avtaleloven § 36

Avtalesensur av avtalens innhold skjer når avtalen av hensyn til balansen eller tyngden av forpliktelsen i avtalen ikke bør gjøres gjeldende helt eller delvis etter sitt innhold på grunn av innholdsmangler. Gjennom avtalesensur reparerer man feil i avtalens innhold, som man etter en konkret vurdering kommer til ikke bør gjøres gjeldende etter norsk rett. Les mer...

Avtalesensur gjennom tolking

En form avtalesensur er den såkalte skjulte avtalesensur og utfylling av avtalen som skjer gjennom tolkingsprosessen og prinsipper utarbeidet i ulovfestet rett. Før avtaleloven § 36 ble vedtatt skjedde sensurering eller justering av avtaler hovedsakelig gjennom innskrenkede og utvidende fortolkning, der man ofte tolket avtalevilkårene til fordel for den svake part eller den som var utsatt for betydelig skjevhet, eller valgte å se helt bort fra enkeltvilkår, jf. Ot. prp. nr.5 (1982-1983) s. 10 og 11 Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)