Mislighold

Hvis et kjøp oppfylles riktig etter avtalen, vil det ikke foreligge mislighold av avtalen eller mangel ved kjøpsgjenstanden. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser som krav om heving, erstatning, retting, omlevering, prisavslag osv., med mindre det foreligger en mangel ved det som er levert eller annet mislighold, jf. kjøpsloven § 30. Les mer...

Mangelsbegrepet

Mangelsbegrepet omfatter at gjenstanden ikke har avtalt kvalitet eller kvantitet eller andre avtalte egenskaper, som for eksempel avtalt farge og størrelse, eller at varen ikke er i forventet stand ut fra krav til vanlig god vare. Les mer...

Alminnelige forventninger til en vare

Ved kjøp forutsettes normalt også at kontraktsgjenstanden skal tilsvare ”vanlig god vare,” med mindre det i avtalen klart er avtalt eller forutsatt noe annet; eks. sekunda vare, delebil mv. I ”Videospiller-dommen” Rt. 1998 s. 774 ble det uttalt at kjøpsloven ikke er uttømmende, og at det ulovfestede prinsipp om ”alminnelig god vare” supplerer lovens regler (s. 781): Les mer...

Mangelsvurderingen

I mangelsvurderingen kan man også bygge på muntlig uttalte forutsetninger og avtaler som anses som bevist i forhold varens egenskaper, kvalitet eller kvantitet, når man skal tolke og utfylle en uklar avtale etter kjøpsloven § 17 første ledd. Utgangspunktet er likevel at hver av partene bærer risikoen for egne forutsetninger, slik at det normalt kreves at subjektive forutsetninger må ha vært synbare eller vært meddelt den annen part, for at de skal være relevante for avtalen. Alminnelige generelle forventninger som en alminnelig kjøper må kunne sies å ha til tingen på bakgrunn av pris, markedsføring, opptreden mv., vil man imidlertid kunne bygge på dersom man på objektivt grunnlag vil kunne si at det ut fra avtalens forutsetninger og omstendigheter på avtaletidspunktet var grunnlag for en slik forventning, jf. her spesielt de bruksformål som er nevnt i kjøpsloven § 17 annet ledd. Les mer...

Forsinkelse

Forsinkelse betyr at varen ikke blir levert til avtalt tid, eller ved hentekjøp at tingen ikke er klar til avhenting på avtalt sted til avtalt tid. Det vil da foreligge en mangel ved at kontraktsgjenstanden er forsinket. Forsinkelse omfatter også uteblitt levering, slik at manglende levering vil følge kontraktsreglene for forsinkelse. Tingen vil også anses som forsinket hvis den er levert til et annet sted enn det som er avtalt. Les mer...

Pris

Prisen er sentral ved ethvert kjøp og vil få betydning for både om avtale anses for inngått, og for hvilke forventninger kjøper kan stille til tingen. Prisen skal normalt følge av den inngåtte avtale. Les mer...

Kjøpers mislighold

I et kjøpsforhold vil selger levere en vare og kjøper vil måtte betale for varen. Prisen som kjøper skal betale skal være i henhold til det som er avtalt mellom partene (avtalt pris). Kjøper kan imidlertid misligholde avtalen overfor selger, typisk ved å ikke betale kjøpesummen til avtalt tid, eller ved å ikke medvirke til gjennomføring av kjøpet, eks. ved å gjøre seg utilgjengelig mv. Les mer...

Kjøpers medvirkningsplikt

En avtale innebærer i tillegg til at partene leverer sin ytelse på slik måte avtalen foreskriver, også en plikt til å medvirke til at kontrakten blir gjennomført som forutsatt. Kjøper plikter også til å medvirke til gjennomføringen av avtalen ved å ta imot tingen på avtalt sted og tid. Medvirkningsplikter kalles også ofte for sideplikter, og er de plikter som partene plikter å gjennomføre i kontraktsforholdet ved siden av å levere avtalt ting eller tjeneste til avtalt tid og på avtalt måte. Les mer...

Omsorgsplikter

Til medvirkningspliktene hører også plikten til å dra omsorg for tingen, slik at den er i kontraktsmessig stand frem til overlevering og gjennomføring av avtalen. Hvis en part på grunn av mislighold hos den andre part blir sittende med varen i strid med forutsetningene, har den som sitter med tingen plikt til å verne varen mot ødeleggelse eller skade, selv om det foreligger kontraktsbrudd eller tvist om kontraktsbrudd.. Utgangspunktet er at den part som misligholder før levering, bærer risikoen for salgsgjenstanden, og må betale den andre partens kostnader, jf. kjøpsloven § 75. Les mer...

Forventet mislighold

For å unngå tap kan kjøper eller selger noen ganger ha misligholdsbeføyelser allerede før misligholdet formelt har inntrådt – såkalt antesipert eller forventet mislighold. Vilkåret for å gjøre forventet mislighold gjeldende, er i hovedsak at det må fremstå som klart at den andre part ikke makter eller ikke har til hensikt å oppfylle vesentlige deler av kontrakten. Les mer...

Avbestilling

Utgangspunktet i kontraktsretten er at avtaler skal holdes (pacta sund servanda). Avbestilling av vare krever derfor som utgangspunkt et særskilt rettslig grunnlag. Hovedregelen er således at selger alltid har rett til å fastholde kjøpet og kreve kjøpesummen utbetalt, jf. kjøpsloven § 52: Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)